29/2021 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż 22 września 2021 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Pani Gabriela Gryger, pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z funkcji ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Rady Nadzorczej pozostaje 5 osób.

 

Podstawa prawna:

5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 września 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 23 września 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl