29/2014 Zawiadomienie akcjonariusza Furseka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 8 grudnia 2014 r. następujące zawiadomienie od spółki Furseka Trading and Investments Limited:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamiamy, w imieniu Furseka Trading and Investments Limited, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

1. Zmiana została spowodowana obniżeniem kapitału zakładowego CPD S.A. o kwotę 173.239,40 zł, w wyniku umorzenia 1.732.394 akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które odpowiadały łącznie 1.732,394 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Furseka Trading and Investments Limited uzyskała w dniu 3 grudnia 2014 roku informację, zawartą w raporcie bieżącym nr 27/2014 spółki CPD S.A., o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 listopada 2014 roku obniżenia kapitału zakładowego spółki CPD S.A. Obniżenie kapitału zakładowego CPD S.A. spowodowało, że Furseka Trading and Investments Limited zwiększyła stan posiadania głosów powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

2. Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego (25 listopada 2014 r.) Furseka Trading and Investments Limited posiadała 5,137,222 akcje CPD SA. stanowiące 15% kapitału zakładowego CPD S.A., które dawały 5,137,222 głosy na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A, stanowiące 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.

3. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego (od 25 listopada 2014 r.) Furseka Trading and Investments Limited posiada 5,137,222 akcje CPD S.A, stanowiące 15,63% kapitału zakładowego CPD SA., które dają 5,137,222 głosy na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A, stanowiące 15,63% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A,

4. Furseka Trading and Investments Limited nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje CPD S.A.

5. W Furseka Trading and Investments Limited nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt. 3, lit, c ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 08 grudnia 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl