29/2015 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 21 grudnia 2015 roku zostało ustanowione przez spółkę zależną od Spółki, Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A., w związku z Umową kredytu z 17 grudnia 2015 roku, przeznaczonego na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Smart City Faza I, przy zbiegu ul. Hennela i Dyrekcyjnej w Warszawie, w dzielnicy Ursus, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015.

Hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. z Umowy Kredytowej do kwoty 101.469.432 zł. i zostanie wpisana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy T. Hennela w Warszawie, w dzielnicy Ursus, obejmującej obecnie działki gruntu oznaczone numerami 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 oraz 95/5, o obszarze 3.6811 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00283122/2. Hipoteka docelowo będzie obciążać działkę nr 95/4.

Ustanawiająca zabezpieczenie hipoteczne spółka Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką pośrednio zależną od Spółki.

Wartość przedmiotu zabezpieczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której została ustanowiona (Bank Zachodni WBK S.A.), i osobami nim zarządzającymi.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 grudnia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl