31/2023 Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 29września 2023 roku Spółka zawarła ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym ze Spółką następujące umowy sprzedaży udziałów

  • 1) umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabywca kupił od Spółki 101 udziałów kapitale zakładowym „ANTIGO INVESTMENTS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę stanowiącą ich wartość księgową tj. cenę 2.000,00 złotych.
  • 2) warunkową umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabywaca kupi od Spółki 216 udziałów kapitale zakładowym CELTIC ASSET MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za łączną cenę 400.000,00 złotych. W związku z tym, że CELTIC ASSET MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem nieruchomości rolnych umowa sprzedaży udziałów została zawarta pod warunkiem niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu udziałów
  • 3) umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabywca kupił od Spółki 3711 udziałów w spółce prawa cypryjskiego LAKIA ENTERPRISES LIMITED, których wartość księgowa opiewa na 0 zł, za łączną cenę 1.000,00 PLN

Pozostałe warunki zawartych umów nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 września 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 września 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl