3/2018 Korekta numeracji raportu bieżącego

Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 3/2018 z 22 stycznia 2018 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 2/2018. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 stycznia 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl