32/2013 Rejestracja Akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”), informuje iż w dniu 16 lipca 2013 r. Spółka otrzymała informację o zapisaniu Akcji serii E Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstaniu praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. został podwyższony o kwotę 8.877,60 PLN do wysokości 3 439 626,4 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziwięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. dzieli się na 34.396.264 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 kwietnia 2013 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2013.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 lipca 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński , Prokurent, 17 lipca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl