33/2018 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące 6 września 2018 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 14 września 2018 roku do godziny 10.30.

Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 września 2018 roku Spółka przekazuje w załączeniu.

20180906_uchwały NWZ CPD S.A

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 5)-9) – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 6 września 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl