34/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 12 sierpnia 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.430.748,80 zł do kwoty 3.439.626,40 zł (Sąd omyłkowo zarejestrował kwotę 3.439.626,00 zł) tj. o kwotę 8.877,60 zł w drodze emisji 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii E”).
Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.626,40 PLN i dzieli się na 34.396.264 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.396.264 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 sierpnia 2013 r.
2. Andrew Shepherd, Prezes Zarządu, 22 sierpnia 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl