36/2013 Korekta raportu półrocznego za 2013 rok.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w Raporcie półrocznym za I półrocze 2013 roku, opublikowanym 29 sierpnia 2013 roku, z powodu błędu technicznego przy scalaniu dokumentów, nie załączono raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1. Raport niezależnego biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp z o.o.) z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
2. Raport niezależnego biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp z o.o.) z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 6 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl