36/2017 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku (skonsolidowany raport kwartalny Grupy CPD)

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 29 maja 2017 roku. Korekta jest konsekwencją zmiany w podejściu księgowym w odniesieniu do transakcji mających miejsce w pierwszym kwartale 2017 r:

Zarząd dokonał oceny transferu ryzyka i korzyści z tytułu świadczenia usług pośrednich związanych z transakcjami sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, w wyniku której zmienił osąd co do spełnienia kryteriów rozpoznania wspomnianych przychodów w pierwszym kwartale 2017 r. W konsekwencji zmiany oceny w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwota 12 000 tys. PLN, łącznie z kolejnymi kwotami z tego tytułu, zostały wykazane jako otrzymane zadatki w zobowiązaniach handlowych

Zarząd dokonał ponownej weryfikacji transakcji zamiany obligacji na akcje i zdecydował o wycenie obligacji oraz elementu wbudowanego na moment konwersji do wartości godziwej  z odniesieniem jej na wynik finansowy. W efekcie wycena w kwocie 5,6 mln PLN została rozpoznana jako koszty finansowe w pierwszym kwartale 2017 r.

Objęte niniejszym raportem korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy CPD za I kwartał 2017 roku dotyczą pozycji:

– Nr 3 Wybrane Dane Finansowe oraz

– str. 4  „Pozostałe przychody”  wraz z notą nr 18 na str. 23

– str. 4  „ Przychody Finansowe ” wraz z notą nr 19 na str. 23-24

– str. 4  „ Koszty Finansowe ”

Powyższe zmiany miały wpływ na postawnie zmian w pozycjach:

– str. 4  „ Wynik Operacyjny ”

– str. 4  „ Wynik Przed Opodatkowaniem ”

– str. 4  „ Wynik Netto ”

– str. 4  „ Całkowite Dochody Okresu”

– str. 4 „Strata przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej”

– str. 4 „Całkowite straty netto za rok obrotowy przypadające na akcjonariuszy Spółki, w tym:

z działalności kontynuowanej

z działalności zaniechanej”

– str. 4 „PODSTAWOWY ZYSK (STRATA) NA 1 AKCJĘ W PLN – wraz z notą nr 24 na str. 25-26

– str. 4 „ROZWODNIONY ZYSK (STRATA) NA 1 AKCJĘ W PLN”

– str. 6 „Konwersja obligacji w trakcie rejestracji”

– str. 6  „Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania” – wraz z notą nr 10 na str. 19

 – str. 6. “Wbudowany instrument pochodny”

Powyższe zmiany miały wpływ na postawnie zmian w pozycjach:

– str.6  „Kapitał własny”

– str. 6  „Zobowiązania krótkoterminowe razem”

– str. 6  „Zobowiązania razem”

Niniejszym raportem zostały wprowadzone dodatkowo korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy CPD za I kwartał 2017 roku dotyczą pozycji – „Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

– str. 21 – Nota 12 „Wyemitowane obligacje”

– str. 24  – Nota 21 „ Podstawowe operacyjne przepływy pieniężne

Wprowadzone korektyw podejściu księgowym w odniesieniu do transakcji mających miejsce w pierwszym kwartale 2017 r miały wpływ na wynik Grupy CPD prezentowany po pierwszym kwartale 2017 r. Istotną pozycją we wprowadzonych korektach mają korzyści z tytułu świadczenia usług pośrednich związanych z transakcjami sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych. Ponieważ transakcje sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, oparte są o warunkowe umowy sprzedaży, Zarząd na dzień publikacji raportu bieżącego nie jest w stanie określić czy nastąpi spełnienie kryteriów rozpoznania wspomnianych przychodów w 2017 r.

Szczegółowe zestawienie korekt do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy CPD za I kwartał 2017 roku przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do Raportu Bieżącego 36_2017

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 28 września 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl