37/2013 Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) („Ustawa”) informuje, iż otrzymał w dniu 12 września 2013 r. zawiadomienie Horseguard Trading Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgonie z zawiadomieniem, dotychczas posiadany przez Horseguard Trading Limited udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z udziału wynoszącego 15 % w ogólnej liczbie głosów, do 0% w ogólnej liczbie głosów, tj. zmianie o 15% ogólnej liczby głosów.

Zmniejszenie dotychczasowego udziału Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji przeniesienia 100% udziałów w spółce Furseka Trading and Investments Limited, co nastąpiło w dniu 9 września 2013 roku.

Przed powyższą transakcją Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji posiadał pośrednio, poprzez Furseka Trading and Investments Limited – 5,137,222 akcji zwykłych, co stanowiło 15 % kapitału zakładowego oraz uprawniało do 5,137,222 głosów, co stanowiło 15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji sprzedaży udziałów Furseka Trading and Investments Limited z dniem 9 września 2013 roku, Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji nie posiada pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji zwykłych Spółki.

Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji powiadomił również, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, oraz że nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 września 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 12 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl