37/2017/KOR Korekta informacji o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 2 października 2017 roku. Korekta polega na dołączeniu do raportu bieżącego skorygowanej wersji Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, które to skorygowane Zaproszenie zastępuje to opublikowane w pierwotnym raporcie 37/2017 i jest jedynym wiążącym Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży.

Zarząd Spółki działając na podstawie Uchwały nr 3/9/2017 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

W ramach skupu realizowanego na podstawie Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Spółka zamierza nabyć nie więcej niż więcej niż 1 401 792 (słownie: milion czterysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki. Akcje będą nabywane po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki na 12,27 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję.

Pełna treść skorygowanego, Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD SA (www.cpdsa.pl).

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 3 października 2017 r.

 

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl