38/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 października 2017 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.286.320,30 PLN do kwoty 3.935.402,30 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze zamiany 110 obligacji serii A na 6.490.820 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.935.402,30 PLN i dzieli się na 39.354.023 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 39.354.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 października 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl