39/2017 Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 2 października 2017 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, który następnie został skorygowany 3 października 2017 r., na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1 401 792 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje”), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 2 do 20 października 2017 r. zostały złożone 43 Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 13 839 096 akcji Spółki.

W dniu 23 października 2017 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1 401 792 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części – redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.

Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 26 października 2017 r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 24 października 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl