4/2019/KOR Korekta numeracji raportu bieżącego

Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2019 z 8 lutego 2019 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 3/2019. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 12 lutego 2019 r.

Agata Tryc-Grzywna, Prokurent, 12 lutego 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl