4/2013/KOR Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2013 z 17 stycznia 2013 r., nastąpiła omyłka pisarska przy wskazaniu ilości akcji zwykłych Spółki po podwyższeniu kapitału. Tym samym dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, w sposób określony poniżej.

W treści ww. raportu bieżącego nr 5/2013 z 17 stycznia 2013 r., podano:

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 PLN i dzieli się na 34.307.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.307.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

a powinno być:

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 PLN i dzieli się na 34.307.488 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.307.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17.01.2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 17.01.2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl