4/2017 Spełnienie się warunku z Warunkowej Umowy zawartej przez CPD S.A. i spółki zależene

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka’) informuje, o spełnieniu się pierwszego warunku zawieszającego Umowy Inwestycyjnej z 22 lutego 2017 roku, zgodnie z zapisami Raportu Bieżącego 3/2017 z 22 lutego 2017 roku.

1 marca 2017 roku zostały uzgodnione (zaakceptowane) wszystkie załączniki do Umowy Inwestycyjnej, co było warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż Umowa wejdzie w życie pod warunkiem i) uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) na koncentrację przedsiębiorców lub ii) wydania decyzji przez Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczność, iż transakcja nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK albo iii) upływu terminu ustawowego na wydanie powyższej zgody, jeżeli przed upływem tego terminu Prezes UOKiK nie wyda żadnej decyzji, lub iv) wydania orzeczenia przez Sąd Antymonopolowy w sprawie zgody na koncentracje w wyniku odwołania – w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 marca 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl