4/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 20 kwietnia 2018 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 20 kwietnia 2018 r.

2. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 27 września 2018 r.

3. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r., zawierający kwartalną informację finansową – 28 maja 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r., zawierający kwartalną informację finansową – 27 listopada 208 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:

Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2017 w dniu 20 kwietnia 2018, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. – zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 31 stycznia 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl