46/2017 Rezygnacja członka zarządu

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

Pan Waldemar Majewski, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2017 r.

Pan Waldemar Majewski nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają cztery osoby, co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 grudnia 2017 r.,

Agata Tryc, prokurent, 22 grudnia 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl