5/2020/KOR Korekta raportu bieżącego nr 5/2020

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 5/2020 z 2 marca 2020 r. o tytule: „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 2 marca 2020 r.”.

Korekta polega na zmianie opisu głosowania nad uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A., poprzez dodanie informacji o zgłoszonym sprzeciwie przez akcjonariusza.

Pozostała część załącznika nie uległa zmianie.

20200302_uchwały NWZ CPD S.A

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 marca 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 3 marca 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl