5/2024REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI W RADZIE NADZORCZEJ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Tobiasza Wybraniec. ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

Pan Pana Tobiasza Wybraniec nie podał przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16 maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maja 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl