5/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013:

1. Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2012 – 21 marca 2013 r. (czwartek)
– skonsolidowany raport roczny za rok 2012 – 21 marca 2013 r. (czwartek)

2. Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 29 sierpnia 2013 r. (czwartek)

3. Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r., zawierający kwartalną informację finansową – 15 maja 2013 r. (środa)
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r., zawierający kwartalną informację finansową – 14 listopada 2013 r. (czwartek)

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2012 w dniu 21 marca 2013, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. – zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 stycznia 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 21 stycznia 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl