5/2017 Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka’) w nawiązaniu do raportów bieżących numer 18/2014 z 6 sierpnia 2014 roku, 25/2014 z 26 września 2014 oraz 26/2014 z 29 września 2014 roku, informuje że 20 marca 2017 roku Spółka otrzymała od obligatariuszy obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, wyemitowanych przez CPD S.A. 26 września 2014 roku (dalej „Obligacje”) oświadczenia o zamianie Obligacji tj. 90 obligacji zamiennych na akcje serii G Spółki tj. na 5.292.720 akcji serii G Spółki (dalej „Akcje”).

Cena zamiany (cena emisyjna) ustalona została, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku oraz warunkami emisji Obligacji na poziomie tam wskazanym, w wysokości 4,38 złotego za jedną Akcję.

Prawa z Akcji serii G powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii G oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

W zamian za 90 obligacji zamiennych na akcje serii G Spółki, Spółka wyda osobom uprawnionym łącznie 5.292.720 akcji serii G Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, struktura kapitału zakładowego Spółki wyglądać będzie następująco: po zamianie Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 3.815.592,30 zł i będzie podzielony na 38.155.923 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każdadających łącznie 38.155.923 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w tym:

a)    32.335.858 akcje zwykłe na okaziciela serii B,

b)    163.214 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,

c)    76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

d)    88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

e)    199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

f)     5.292.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcje serii G wydawane osobom uprawnionym w zamian za Obligacje, co do których wykonano prawo ich zamiany na akcje, będą stanowić  łącznie 13,87 % w kapitale zakładowym Spółki oraz będą uprawniać do 5 292 720 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowić będzie łącznie 13,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Spółkę 26 września 2014 roku zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku – 20 obligacji nie zostało zamienione na akcje.

W odrębnym raporcie lub raportach, Spółka poinformuje o dacie złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje, co nastąpi po zapisie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 pkt. 10  w zw. z § 16 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, § 5 ust. 1 pkt. 10  Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 21 marca 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl