6/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2015

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 2/2015 z 13 stycznia 2015 r. przekazuje dodatkowe informacje dotyczące dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii B. W dniu wczorajszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 100 udziałach spółki Blaise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246132.

9 lutego 2015 r. została zawarta Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki Blaise Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pomiędzy Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Zastawca”) a Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Spółką Jawną z siedzibą w Warszawie („Zastawnik”), działającym w imieniu własnym ale na rachunek obligatariuszy posiadających obligacje serii B.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 100 udziałach w kapitale zakładowym spółki Blaise Investmetns sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna pakietu 1.000 udziałów wynosi 50.000 zł.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do kwoty 45.000.000 zł

Według wyceny dokonanej przez biegłego rewidenta na dzień 26 stycznia 2015 r. przedmiot zastawu wycenia się na 494.300 zł.

Ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym jest Lakia Enterprises Limited, która jest spółką bezpośrednio zależną od Spółki.
Spółka i jej osoby zarządzające oraz Zastawnik i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 4 marca 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl