7/2023 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

Zarząd spółki CPD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. doszło do zawarcia umowy, na podstawie której Spółka dokonała zbycia 100% udziałów, jakie posiadała w kapitale zakładowym spółki pod firmą Celtic Investments Ltd  z siedzibą w Nikozji („Umowa”).

Z uwagi na zawarcie opisanej powyżej Umowy, Spółka przestała dysponować prawami udziałowymi w kapitale zakładowym spółki pod firmą Celtic Investments Ltd  z siedzibą w Nikozji i powyższa spółka nie wchodzi już w skład Grupy Kapitałowej CPD.

Spółka Celtic Investments Ltd  z siedzibą w Nikozji nie posiadała istotnych aktywów.

Określona w umowie cena sprzedaży 100% udziałów, czyli 1 000 udziałów o wartości 1 000 Euro wyniosła 1 000 (jeden tysiąc) Euro. Na podstawie powyższej umowy skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki nie będzie zawierać zobowiązania, które było opisywane w punkcie „Istotne postępowania Sądowe, Administracyjne i Arbitrażowe” w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 17 marca 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl