7/2024 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd CPD S.A. [“Spółka”] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szarej 10. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Raport Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 został opublikowany 26 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 15 planowanego porządku, zostanie przekazany w odrębnym raportem bieżącym po jego otrzymaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Pełna treść zawiadomienia wraz z załącznikami do niniejszego raportu:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu31maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 31 maja 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl