7/2015 Zawarcie aneksu do umowy spółki zależnej

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w związku z:

  •  umowa inwestycyjną zawartą 10 września 2014 roku (dalej „Umowa”) na wspólne przedsięwzięcie w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, w dzielnicy Ursus zawartą pomiędzy: CPD S.A. w Warszawie, Challange Eighteen sp. z o.o. w Warszawie, 1/95 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Lakia Enterprise Ltd w Nikozji (Cypr) (dalej „Spółki Zależne”), a Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim, Unidevelopment S.A. w Warszawie.
  •  decyzją nr DKK–31/2015, wydaną 17 lutego 2015 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Challange Eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Smart City sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Unidevelopment S.A. z siedziba w Warszawie, zatwierdzającą dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Smart City w organizacji sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Komandytowa”) przez Challange Eighteen sp. z o.o., Smart City sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Unidevelopment S.A. z siedziba w Warszawie.

9 marca 2015 roku został zawarty aneks do umowy Spółki Smart City w organizacji sp. z o.o. sp. k., na mocy którego Unidevelopment S.A. przystąpiła do Spółki Komandytowej, w charakterze Komandytariusza, wniosła pierwszą część wkładu i zobowiązała się do wniesienia pozostałej części wkładu pieniężnego w terminie ustalonym w umowie inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 9 marca 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl