8/2021 Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka udzieli zabezpieczeń w związku z podpisaniem umowy kredytu 20 maja 2021 roku pomiędzy Ursa Sky Smart City spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k., będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Bankiem Millenium S.A. (dalej „Umowa”), na podstawie, której Ursa Sky Smart City spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.  ma zostać udzielony kredyt odnawialny w maksymalnej wysokości 30 000 000 złotych, przeznaczony na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego „URSA SKY – Etap II” w Warszawie w dzielnicy Ursus, polegającego na budowie budynku wielorodzinnego oznaczonego jako H („Umowa Kredytu”). Inwestycja powstaje przy wspólnym udziale CPD S.A. i Unidevelopment S.A.

Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy o Odnawialny Kredyt będą:

– zastaw rejestrowy z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na ogóle praw i obowiązków komandytariusza CPD S.A. w związku z wniesionym wkładem o wartości nominalnej 30 008 474,75 złotych w spółce Kredytobiorcy.

– oświadczenie CPD S.A. o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 48 000 000 złotych;

– umowa przystąpienia do długu po stronie Ursa Sky Smart City spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. co do spłaty kredytu;

– porozumienie o podporządkowaniu wierzytelności CPD S.A. w spłacie kredytu;

Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu innych typowych warunków udostępnienia.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 31 maja 2023. Kwoty należne spłacane będą w PLN, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 maja 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 21 maja 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl