8/2023 Informacja o przyjęciu ofert w ramach skupu akcji własnych CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 7 marca 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 9-21 marca 2023 r. przyjmowania ofert zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych („Skup”).

Spółka w dniu 22 marca 2023 r. otrzymała od Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („Podmiot Pośredniczący”) informację, iż w ramach Skupu zostało złożonych 155 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 6.800.469 (sześć milionów osiemset tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje Własne”).

Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 29,90 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 90/100) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 45.913.184,20 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 20/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wyniesie 153.555,80 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 80/100 groszy).

W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu tj. 1.535.558 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji CPD SA, Spółka dokona redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia ważona stopa redukcji złożonych ofert liczona z indywidualnych stóp redukcji wyniesie 77,66%.

Akcje Własne jakie nabędzie Spółka będą stanowić 17,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 21,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podmiotem nabywającym akcje w ramach Skupu była Spółka, a Akcje Własne mają zostać nabyte w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych przewidywane jest na 24 marca 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 marca 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl