8/2016 Powołanie Członka Zarządu

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu dzisiejszym powołała Pana Waldemara Majewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu CPD S.A. od 29 czerwca 2016 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Waldemara Majewskiego przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

CV Waldemar Majewski

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 czerwca 2016 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl