9/2022 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2022 roku otrzymał pismo od akcjonariusza Familiar S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) zawierające żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. na dzień przypadający nie później niż 6 maja 2022 roku. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz reprezentuje łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz zwrócił się o zwołanie Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.

6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.

Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 23 Marca 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl