9/2015 Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK S.A.

Zarząd CPD Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu (dalej „Aneks”) do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2011 roku (dalej „Umowa”), której stronami są: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna (Bank) i spółka zależna Emitenta: Belise Investments sp. z o.o. (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”) jako kredytobiorca. Kredyt został udzielony w związku z realizacją przez Kredytobiorcę budynku biurowego IRIS położonego przy ul. Cybernetyki 7b, w Warszawie.
Powyższy Aneks został podpisany w związku z zapadalnością istniejącego kredytu.
Na mocy wyżej wymienionego Aneksu wprowadzono następujące zmiany:
1) Kredyt Inwestycyjny do kwoty 18.500.000,00 EUR został udzielony na refinansowanie zadłużenia poprzez dokonanie Konwersji i/lub refinansowania lub finansowanie kosztów wykończenia powierzchni najmu i/lub zapłatę Dywidendy;
2) Termin całkowitej spłaty Kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami strony ustaliły na dzień 31 maja 2021 roku;
3) Konwersja oznacza wykorzystanie środków udostępnionych w ramach Transzy B poprzez konwersję Kwoty Zadłużenia w ramach Transzy A na Kwotę Zadłużenia w ramach transzy B oraz uruchomienie dodatkowej transzy do maksymalnej kwoty 1.500.000 EUR.
Pozostałe istotne zapisy, wynikające z Umowy pozostają bez zmian.
Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od rynkowych i powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jednocześnie, CPD S.A. oraz Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w celu zabezpieczenia spłaty Kredytu, w związku z zawartym Aneksem, poddały się egzekucji. Ponad to Spółka podpisała Aneks do Umowy poręczenia.

Powyższy Aneks spełnia kryterium uznania go za umowę znaczącą, gdyż jego wartość przekracza stosowane przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec 2014 roku wynoszą 401 146 tys. PLN.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 maja 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl