3/2012 Aneks do umowy kredytowej z HSBC

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r. podpisanego Piątego Aneksu (dalej „Aneks”) do umowy kredytowej z dnia 21 grudnia 2006 roku (dalej „Umowa”), której stronami są: Bank HSBC (HSBC Bank Plc i HSBC Bank Polska S.A.), spółki zależne Emitenta: Blaise Investments sp. z o.o., Devin Investments sp. o.o., Lakia Investments sp. z o.o., Mandy Investments sp. z o.o., Robin Investments sp. z o.o. (dalej „Spółki Zależne”, „Kredytobiorcy”) jako kredytobiorcy oraz Celtic Property Developments S.A., Blaise Investments sp. z o.o., Devin Investments sp. o.o., Lakia Investments sp. z o.o., Mandy Investments sp. z o.o., Robin Investments sp. z o.o jako poręczyciele. Powyższy Aneks został podpisany w związku z zapadalnością istniejącego kredytu, przypadającą na dzień 27 marca 2012 r. w celu refinansowania istniejącego kredytu w kwocie 12.500.000 EUR.

Na mocy wyżej wymienionego Aneksu wprowadzono następujące zmiany:

1) Termin całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami strony ustaliły na dzień 27 marca 2014 r.
2) Spółki Zależne zobowiązane są solidarnie do zapłaty obowiązkowych rat w wysokości 104.000 EUR, płatnych 27 czerwca 2012 r., 27 września 2012 r., 23 grudnia 2012 r., 27 marca 2013 r., 27 czerwca 2013 r., 27 września 2013 r. i 23 grudnia 2013 r. Jednorazowa spłata końcowa w kwocie 11.772.000 EUR nastąpi w dniu 27 marca 2014 r.
3) Odsetki naliczane będą w okresach kwartalnych.
4) Stopa procentowa została ustalona w wysokości zmiennej stawki EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR, powiększonej o marżę Banku.
5) Wprowadzono zapis, iż w przypadku, gdy którykolwiek z Kredytobiorców zdecydowałby się sprzedać całość lub część nieruchomości stronie innej niż inny Kredytobiorca, wówczas taki Kredytobiorca powinien przeznaczyć środki uzyskane z takiej sprzedaży na wcześniejszą spłatę kredytu (razem z odsetkami i pozostałymi opłatami) w części lub całości w dniu, w którym dana nieruchomość jest sprzedawana. Pełna spłata kredytu będzie wymagana jeśli w następstwie takiej sprzedaży warunki określone w klauzuli Warunki Finansowe nie zostałyby spełnione.

Pozostałe zapisy, w tym dotyczące zabezpieczeń kredytu, wynikające z Umowy oraz podpisanych wcześniej aneksów pozostają bez zmian.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy, wynosząca 51.658.750 PLN (wg średniego kursu EUR opublikowanego przez NBP w dniu 3 kwietnia 2012 r. wynoszącego 4,1327 PLN/EUR), co stanowi 10% kapitałów własnych Celtic Property Developments S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 kwietnia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 3 kwietnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl