2023 Aktualności PL

3/2024 REJESTRACJA OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UMORZENIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości informację o rejestracji w dniu 6 maja 2024 r. zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którymi doszło m.in. do rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 896.618,50 złotych do kwoty 448.309,30 złotych, tj. o kwotę 448.309,20 złotych w drodze umorzenia za zgodą akcjonariuszy Spółki (umorzenie dobrowolne) 4.483.092 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 448.309,20 złotych (“Akcje”) reprezentujących 4.483.092 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany § 4 ust.1 Statutu Spółki. Po rejestracji obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem 448.309,30 złotych i dzieli się na 4.483.093 akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, uprawniających do wykonywania 4.483.093 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z przeprowadzonym umorzeniem akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. O podjęciu ww. uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2023.

Umorzenie dotyczyło całości Akcji uprzednio nabytych przez Spółkę

  • w odniesieniu do 1.672.591 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 5 lipca 2022 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
  • w odniesieniu do 1.535.558 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 7 marca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
  • w odniesieniu do 1.274.943 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 24 lipca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,

na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
Spółka poniżej podaje treść postanowienia Statutu Spółki zmienionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r.

§ 4 ust. 1

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 448.309,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć trzydzieści groszy) i jest podzielony na 4.483.093 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 08maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 08maj 2024 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl