Aktualności PL

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 5 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie bieżącym w natępującym miejscu:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-nadzwyczajnego-zgromadzenia-wspolnikow

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA GLOSOWANIA RADY m.st. WARSZAWY NAD PROJEKTEM MPZP TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W REJONIE UL. ORŁÓW PIASTROWSKICH – CZĘŚĆ I

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.  informuje, iż dnia 3 lipca 2014 r. na sesji Rady m.st. Warszawy został poddany pod głosowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Rada m.st. Warszawy, w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Obszar objęty planem to około 200 ha, które stanowią aż 25% dzielnicy Ursus. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zsynchronizowane i zrównoważone uruchomienie wielofunkcyjnej inwestycji o charakterze miejskim na zdegradowanych terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Przemysłowych Ursus i jest niezmiernie istotnym impulsem dla gospodarczego rozwoju całej dzielnicy.

Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.

POSIEDZENIE RADY DZIELNICY URSUS

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż 5 czerwca 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W punkcie trzecim obrad zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich.

Dla Spółki oznacza to przybliżenie terminu uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 maja 2014 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Spółkiprzy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/ogloszenie-o-zwolani-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 października 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie. Szczegółowe informacje znajda Państwo w poniższym miejscu:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-2

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl