Aktualności PL

INFORMACJA ZARZĄDU O WEJŚCIU W ŻYCIE MPZP TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W REJONIE UL. ORŁÓW PIASTOWSKICH – CZĘŚĆ I

15 sierpnia 2014 r zakończył się ostatni etap formalnego uprawomocnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I.

3 lipca 2014 roku, Rada Miasta st. Warszawa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta uruchomiło ostatni etap wdrożenia w życie Planu.

15 lipca 2014 roku uchwała Rady Miasta st. Warszawa z dnia 3 lipca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała wraz z całą dokumentacją została przekazana do Wojewody Mazowieckiego, który w ramach sowich uprawnień, w dniu 5 sierpnia 2014 roku, na stronach w Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego opublikował Rozstrzygnięcie Nadzorcze.

W związku z tym, MPZP dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – Część I., w brzmieniu skorygowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, czyli w dniu 15 sierpnia 2014 roku.

Prace nad planem od momentu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami oraz podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich trwały prawie 8 lat.

Dokument ten umożliwia rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne obszaru o powierzchni około 220 ha, który stanowi 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to obszar o największym potencjale inwestycyjnym na terenie m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego z doskonałymi, nowoczesnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi w zakresie komunikacji publicznej: szynowej i drogowej, oddalony tylko o 9km od ścisłego centrum Warszawy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego na tej przestrzeni tylko Grupa Kapitałowa Celtic, jako największy inwestor, może zrealizować inwestycje o powierzchni użytkowej około 740 tyś m² z czego około 450 tyś m² przeznaczone może być pod budownictwo mieszkaniowe, a 250 tyś pod zabudowę usługowo handlową i 40 tyś m²pod budownictwo publiczne. Zamiarem Spółki jest modyfikacja powyższych założeń w celu optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców i poprzez to osiągniecie maksymalnej wartości projektu dla jej akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Celtic planuje realizację wielofunkcyjnego obszaru miejskiego z budynkami mieszkalnych obejmujących głownie mieszkania o powierzchni 40 -80 m2. Mieszkania wybudowane w ramach projektu będą przeznaczone przede wszystkim dla młodych, pracujących osób lub rodzin poszukujących swojego pierwszego mieszkania. Cena mieszkania dostosowana będzie do uwarunkowań rynkowych i możliwości zakupowych potencjalnych nabywców. Łatwy i wygodny dojazd do centrum Warszawy stanowić mają szczególną zaletę projektu dla docelowej grupy odbiorców. Dogodny dojazd komunikacją publiczną stanowi dodatkowy atut tego terenu:

• dojazd koleją miejską – lokalizacja projektu pomiędzy stacjami Warszawa Ursus i Warszawa Ursus Północny, Gołąbki i Niedźwiadek leżącymi na dwóch głównych trasach kolejowych, umożliwia dojazd do centrum w ok. 14 minut;
• dojazd samochodem/autobusem – bezpośrednie sąsiedztwo projektu z przystankami autobusowymi dwunastu linii oraz zachodniej obwodnicy Warszawy połączonej dzięki wybudowanymi ulicami ul. Nowomory oraz ul. 4 Czerwca 1989 r gwarantuje bliskość ważnych węzłów komunikacyjnych.

Aktualne tendencje na rynku wskazują duże zapotrzebowanie rynku na mieszkania o niewielkich powierzchniach i w umiarkowanych cenach. Projekt w Ursusie został tak pomyślany, aby swymi produktami idealnie wpisał się w potrzeby rynku, dlatego Spółka spodziewa się dużego popytu na dostarczane mieszkania. Ponadto, Spółka oczekuje dużego zainteresowania projektem wśród docelowej grupy odbiorców ze względu na przewagę konkurencyjną wynikającą z położenia i elastyczności projektu, innowacyjnych rozwiązań Smart City oraz planowanych atrakcyjnych cen.

Powyższe fakty świadczą, iż uchwalenie planu oraz poczynione inwestycje infrastrukturalne otworzyły nowy rozdział w historii dzielnicy Ursus. Zagospodarowanie tak wielkiej powierzchni i oddanie jej ponownie mieszkańcom to nie tylko proces rewitalizacji. To uruchomienie wielkiego procesu inwestycyjnego, stworzenie setek nowych miejsc pracy, osiedlenie nowych mieszkańców oraz zrealizowanie wielu inwestycji ważnych z punktu widzenia dzielnicy, choćby w warstwie edukacyjnej.

To także realizacja nowego modelu współpracy między miastem, dzielnicą a inwestorami. W procesie uchwalania planu Grupa Kapitałowa Celtic nieodpłatnie przekazała miastu ponad 8 ha terenów przeznaczonych w planie pod inwestycje publiczne. To działanie zdjęło z budżetu samorządowego poważny wydatek związany z wykupem ziemi, pieniądze te będzie można przeznaczyć na inwestycje dzielnicowe na tym terenie.

Jeszcze w tym roku Grupa Kapitałowa Celtic rozpocznie realizację pierwszego etapu swoich planów inwestycyjnych. Szczegóły zostaną podane na najbliższej konferencji prasowej, która odbędzie się 9 września 2014. Mogą Państwo również zapoznać się z nimi na stronie internetowej www.pokochajursus.pl .

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 5 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie bieżącym w natępującym miejscu:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-nadzwyczajnego-zgromadzenia-wspolnikow

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA GLOSOWANIA RADY m.st. WARSZAWY NAD PROJEKTEM MPZP TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W REJONIE UL. ORŁÓW PIASTROWSKICH – CZĘŚĆ I

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.  informuje, iż dnia 3 lipca 2014 r. na sesji Rady m.st. Warszawy został poddany pod głosowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Rada m.st. Warszawy, w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.

Obszar objęty planem to około 200 ha, które stanowią aż 25% dzielnicy Ursus. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zsynchronizowane i zrównoważone uruchomienie wielofunkcyjnej inwestycji o charakterze miejskim na zdegradowanych terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Przemysłowych Ursus i jest niezmiernie istotnym impulsem dla gospodarczego rozwoju całej dzielnicy.

Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.

POSIEDZENIE RADY DZIELNICY URSUS

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż 5 czerwca 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W punkcie trzecim obrad zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich.

Dla Spółki oznacza to przybliżenie terminu uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 maja 2014 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Spółkiprzy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/ogloszenie-o-zwolani-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl