Aktualności PL

SESJA RADY WARSZAWY

W dniu 10 lipca 2013 roku, Komisja Ładu Przestrzennego m st. Warszawy, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu dla terenów należących kiedyś do ZPC Ursus.

Kolejnego dnia, tj. 11 lipca 2013 r. odbyła się LXI Sesja Rady m.st. Warszawy (kadencji 2010-2014). Radni, powzięli uchwałę nr LXI/1668/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich (druk nr 1808).

Oznacza to, że Radni zdecydowali aby obszar Planu miejscowego podzielić na trzy części: – główną część stanowiącą ponad 95 % powierzchni Planu oraz pozostałe dwie części, z działkami, których właściciele doprowadzili do unieważnienia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 12 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Zarząd Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 14/2013 oraz została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Celtic

(http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/informacja-o-zaproszeniu-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji-spolki).

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 10 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie

oraz

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-1

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO SKUPU AKCJI W CELU UMORZENIA

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry:

1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji;
2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN.

Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wszystkie etapy skupu akcji muszą się zakończyć nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Maksymalna liczba akcji, którą Spółka zamierza skupić wynika z wartości portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego wszystkie nieruchomości Spółki z wyłączeniem projektu w Ursusie, zgodnie z zakomunikowaną w raporcie rocznym za rok 2011 zmianą w strategii działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Liczba skupowanych akcji zależeć będzie od postępów w sprzedaży portfela nieruchomości, przy czym jest możliwe, że całkowita liczba skupionych akcji będzie niższa od maksymalnej.

Maksymalna cena akcji w wysokości 15,89 PLN została ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki przypadającej na jedną akcję według stanu na dzień 31 marca 2012 r.

Informacja na temat parametrów planowanego skupu akcji w celu umorzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry:

1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji;
2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN.

Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wszystkie etapy skupu akcji muszą się zakończyć nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Maksymalna liczba akcji, którą Spółka zamierza skupić wynika z wartości portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego wszystkie nieruchomości Spółki z wyłączeniem projektu w Ursusie, zgodnie z zakomunikowaną w raporcie rocznym za rok 2011 zmianą w strategii działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Liczba skupowanych akcji zależeć będzie od postępów w sprzedaży portfela nieruchomości, przy czym jest możliwe, że całkowita liczba skupionych akcji będzie niższa od maksymalnej.

Maksymalna cena akcji w wysokości 15,89 PLN została ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki przypadającej na jedną akcję według stanu na dzień 31 marca 2012 r.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia tekst projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 10 sierpnia 2012 r., uwzględniający powyższe parametry:
„Projekt Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie: nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie społki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 11.541.891 (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.154.189,10 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 10 groszy) – dalej zwanych łącznie „Akcjami”.

2. Akcje mogą zostać nabyte:
a) na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych;
b) poza rynkiem regulowanym.

3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia

4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie niższą niż wartość nominalna Akcji i nie wyższą niż 15,89 zł (słownie: piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję.

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2 [Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Społki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.

2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 3 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl