Aktualności PL

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO SKUPU AKCJI W CELU UMORZENIA

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry:

1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji;
2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN.

Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wszystkie etapy skupu akcji muszą się zakończyć nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Maksymalna liczba akcji, którą Spółka zamierza skupić wynika z wartości portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego wszystkie nieruchomości Spółki z wyłączeniem projektu w Ursusie, zgodnie z zakomunikowaną w raporcie rocznym za rok 2011 zmianą w strategii działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Liczba skupowanych akcji zależeć będzie od postępów w sprzedaży portfela nieruchomości, przy czym jest możliwe, że całkowita liczba skupionych akcji będzie niższa od maksymalnej.

Maksymalna cena akcji w wysokości 15,89 PLN została ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki przypadającej na jedną akcję według stanu na dzień 31 marca 2012 r.

Informacja na temat parametrów planowanego skupu akcji w celu umorzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry:

1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji;
2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN.

Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wszystkie etapy skupu akcji muszą się zakończyć nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Maksymalna liczba akcji, którą Spółka zamierza skupić wynika z wartości portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego wszystkie nieruchomości Spółki z wyłączeniem projektu w Ursusie, zgodnie z zakomunikowaną w raporcie rocznym za rok 2011 zmianą w strategii działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Liczba skupowanych akcji zależeć będzie od postępów w sprzedaży portfela nieruchomości, przy czym jest możliwe, że całkowita liczba skupionych akcji będzie niższa od maksymalnej.

Maksymalna cena akcji w wysokości 15,89 PLN została ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki przypadającej na jedną akcję według stanu na dzień 31 marca 2012 r.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia tekst projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 10 sierpnia 2012 r., uwzględniający powyższe parametry:
„Projekt Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie: nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie społki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 11.541.891 (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.154.189,10 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 10 groszy) – dalej zwanych łącznie „Akcjami”.

2. Akcje mogą zostać nabyte:
a) na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych;
b) poza rynkiem regulowanym.

3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia

4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie niższą niż wartość nominalna Akcji i nie wyższą niż 15,89 zł (słownie: piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję.

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie poźniej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2 [Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Społki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.

2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 3 sierpnia 2012 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się pod adresem:

I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 lipca 2012 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
– w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
– w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
– w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf).

1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.

1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.

2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 25 lipca 2012 r. (dalej “Dzień Rejestracji Uczestnictwa”).
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 26 lipca 2012 r.

2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 7 sierpnia 2012 r. do 9 sierpnia 2012 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.celtic.pl w zakładce “Walne Zgromadzenia”, co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@celtic.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika – instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl w zakładce “Walne Zgromadzenia ” oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 3 sierpnia 2012 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Pełnomocnictwo na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustwy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 13 lipca 2012 r.

Załączniki
Zalacznik_1_Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_2_Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_3_Pelnomocnictwo_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_4_Instrukcja_do_pelnomocnictwa_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_5_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_CPD_S.A..pdf

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się pod adresem:

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-celtic-property-developments-sa

lub

http://www.celtic.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie

NOWA INWESTYCJA BIUROWA IRIS

Budowa budynku biurowego Iris, trzeciego etapu projektu Cybernetyki Office Park – trwa.
Render-2Obecnie w skład tego kompleksu wchodzą biurowce Helion i Luminar, które zostały sprzedane niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu DEKA Immobilien.

Iris to wysokiej klasy budynek biurowy, o łącznej powierzchni około 14 300 mkw, zlokalizowany w nowym centrum biznesowym na Mokotowie. Budowa biurowca zakończy się w grudniu 2012 roku.

Iris zlokalizowany jest przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie. Usytuowanie biurowca zapewnia dogodne połączenie komunikacyjne zarówno z Centrum miasta, jak i z Portem Lotniczym Okęcie. W wyniku przebudowy w miejscu skrzyżowania ulic Cybernetyki i Postępu powstało rondo, zaś pierwsza z wymienionych ulic łączy kompleks biznesowy bezpośrednio z lotniskiem. Na zalety lokalizacji centrum biurowego wpływa także sąsiedztwo Galerii Mokotów, jednego z największych warszawskich centrów handlowych.

Iris to pięciokondygnacyjny budynek, zaprojektowany przez firmę JPM Design and Build. Biurowiec łączy w sobie nowoczesność, komfort oraz swobodę aranżacji wnętrz. Łączna powierzchnia najmu jednego piętra wynosi ponad 2 900 mkw.
Funkcjonalny układ pięter, przeszkolone, doświetlone wnętrza pozwalają dostosować oferowaną powierzchnię do indywidualnych potrzeb najemców, a także wpływają na komfort przebywania w częściach wspólnych budynku. Poza standardowymi już rozwiązaniami (podniesione podłogi, podwieszane sufity, klimatyzacja), budynek wyposażony jest między innymi w nowoczesny system Building Management (BMS), który pozwala na ekonomiczne zarządzanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami, w tym instalacją klimatyzacji i wentylacji, a także bezpieczeństwa pożarowego (która obejmuje czujki dymowe, hydranty i instalacje tryskaczowe). Rozwiązania te zintegrowane są z systemem Security Management (SMS), który zarządza kontrolą dostępu oraz monitoringiem (CCTV). Zgodnie z wymogami dla biurowców tej klasy – integralnym elementem inwestycji jest także podziemny oraz naziemny parking, a także całodobowa ochrona. Ponadto w sąsiedztwie obiektu znajdują się m.in. restauracje, klinika, siłownia, salon ksmetyczny oraz punkt obsługi firmy kurierskiej.

DZIEN OTWARTY W OSP URSUS

OSPW ostatnią sobotę września, odbył się „Dzień otwarty OSP Ursus”, ktory jest corocznym, uroczystym spotkaniem przyjaciół i sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus. Impreza odbyła się w remizie strażackiej w Ursusie przy ulicy Rynkowej 8. Podczas spotkania zaprezentowano dorobek OSP Ursus oraz oficjalne rozpoczęto akcję „Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ursus”.

Ochotnicza Straż Pożarna Ursus powstała w 1925 roku i w swej historii wielokrotnie wyróżniana była za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jest jedną z prężnie działających jednostek OSP na terenie województwa mazowieckiego i jedną z trzech OSP działającą na terenie Warszawy.

Celtic, który jest partnerem OSP Ursus, przygotował dla licznie zgromadzonych dzieci turniej sportowy z nagrodami. W naszej zabawie sportowej udział wzieło 86 młodych ludzi, z czego 10 odebrało nagrody w postaci szybowca. Pani Elżbieta Wiczkowska – Członek Zarządu Celtic – wzięła także udział w oficjalnej części pikniku, wraz z Panią Poseł Małgorzatą Kidawą-Błońską, Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Marcinem Kierwińskim, Przewodniczącym Rady Dzielnicy Henrykiem Linowskim oraz Burmistrzem Wiesławem Krzemieniem. Celtic zadeklarował współpracę z OSP Ursus przy projekcie „Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Ursus”.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl