Aktualności PL

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PLANU MPZP

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich zostanie wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi w dniach od 30 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy. Szczegóły można znaleźć w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki
Ogloszenie o wyłożeniu planu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

MOKOTÓW PLAZA WYNAJĘTY!

Ostatnie wolne powierzchnie w biurowcu Mokotów Plaza zostały wynajęte. Tym samym, zgodnie z umową, budynek zmienił właściciela.

W sierpniu 2010 biurowiec kupił hiszpański fundusz inwestycyjny Azora Europe. Mokotów Plaza jest pięciokondygnacyjnym biurowcem wysokiej klasy, o całkowitej powierzchni najmu 15 290 m2 zlokalizowanym przy ul. Postępu 6. Inwestycja na warszawskim Służewcu została rozpoczęta w grudniu 2008 roku.

DEBIUT NA GPW

23 grudnia 2010 roku Celtic Property Developments S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Transmisję z debiutu moga Państwo obejrzeć otwierając poniższy link.

DOPUSZCZENIE AKCJI CPD DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM

Zarząd Celtic Property Developments S.A. informuje, że
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1387/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B Celtic Property Developments S.A. o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl