Informacje Prasowe PL

2012 03 13, Działania Celtic Property Developments S.A. nie zagrażają bezpieczeństwu dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Ursusa

W związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie byłych ZPC Ursus z udziałem Energetyki Ursus Sp. z o.o. – podmiotu, którego wieloletnie, nieodpowiedzialne działanie doprowadziło do sytuacji, w jakiej firma Energetyka Ursus Sp. z o.o. szantażuje mieszkańców Ursus możliwym brakiem dostaw ciepła niniejszym – informujemy:

Spółka Celtic Property Developments S.A., jak również nowy najemca budynku biurowego (obiekt przez ponad dwa lata był bezprawnie okupowany przez Energetykę Ursus), nie blokują uprawnionym pracownikom Energetyki Ursus dostępu do urządzeń związanych z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej oraz ciepła. Zatem nieprawdziwe są twierdzenia Energetyki Ursus Sp. z o.o. o zagrożeniu dostaw ciepła i prądu z uwagi na blokowanie pomieszczeń za strony naszej spółki lub nowego najemcy. Energetyka Ursus została również wezwana do odbioru swoich rzeczy z pomieszczeń biurowych, aby mogła prowadzić swoje działania administracyjne.

Powyższe stanowisko zostało powtórzone w piśmie Celtic Property Developments S.A. do Biura Infrastruktury z dnia 12 marca 2012 roku (w załączeniu).

Dostęp do ww. urządzeń potwierdziła również wizja lokalna przeprowadzona w dniu 6 marca 2012 roku przez Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy. Przedstawiciel ww. Biura, Inspektor Wojciech Derski, na miejscu potwierdził możliwy dostęp do tychże urządzeń.

„Nie blokujemy dostaw energii elektrycznej, ani ciepła dla mieszkańców Ursusa. Wymagamy jedynie, aby biura bezumownie zajmowane od ponad dwóch lat przez Energetykę Ursus zostały przez nią opuszczone. W dniu 6 marca br. to, że Energetyka Ursus ma swobodny dostęp do wspomnianych urządzeń potwierdziła inspekcja przedstawicieli Biura Infrastruktury m.st. Warszawy. W praktyce nie ma żadnego związku technologicznego pomiędzy elektrociepłownią, a budynkiem biurowym, w którym bezumownie przebywa Energetyka Ursus. Nie ma też żadnego logicznego związku pomiędzy przejęciem pomieszczeń biurowych bezprawnie użytkowanych przez Energetykę Ursus, a bezpieczeństwem pracy elektrociepłowni” – mówi Waldemar Majewski, przedstawiciel Celtic Property Developments S.A.

Potwierdzamy, że w dniu 7 marca 2012 roku o godz. 09:00 odbyło się spotkanie w siedzibie Biura Infrastruktury m.st. Warszawy. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele zainteresowanych stron czyli Energetyki Ursus, Celtic Property Developments S.A. oraz nowego najemcy nieruchomości. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie rzeczywistego stanu dostępu do urządzeń związanych z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej oraz ciepła. Spotkanie rozpoczęło się z 40 minutowym opóźnieniem z uwagi na późne przybycie przedstawicieli Energetyki Ursus i trwało jedynie 15 minutach, gdyż przedstawiciele Energetyki Ursus odmówili konstruktywnego udziału w spotkaniu.

Pomimo dobrej woli oraz chęci rozmowy ze strony przedstawicieli Biura Infrastruktury m.st. Warszawy oraz firmy Celtic Property Developments S.A., Radca Prawny Energetyki Ursus stwierdziła, że spotkanie w tak szerokim gronie jest „nieporozumieniem”. Poinformowała, że spotkanie powinno mieć miejsce jedynie pomiędzy przedstawicielami Energetyki Ursus i Biurem Infrastruktury, tj. bez udziału przedstawicieli właściciela nieruchomości. Przedstawiciel Biura Infrastruktury skrytykował taką postawę, twierdząc między innymi, że o formule i celu spotkania informował wszystkie przybyłe na spotkanie strony. W załączeniu podsumowanie spotkania sporządzone przez Radcę Prawnego Grzegorza Stępniewskiego.

Pomimo stworzenia przez Biuro Infrastruktury m.st Warszawy dogodnych warunków dialogu dla stron, reprezentanci Energetyki Ursus, z jej prezesem Bogdanem Bigusem na czele, uchylili się od dyskusjii i współpracy z Biurem Infrastruktury m.st. Warszawy. Po raz kolejny Energetyka Ursus chciała rozmawiać z pozycji siły, szantażując władze oraz mieszkańców dzielnicy zatrzymaniem dostaw energii elektrycznej, jednocześnie nie respektując swoich obowiązków, ani też obowiązującego prawa.

Potwierdzamy również, że w dniu 12 marca 2012 roku przedstawiciele Biura Infrastruktury, w tym ich Radca Prawny, chcieli wejść do budynku, aby sprawdzić, czy znajdują się tam urządzenia, które wg informacji samej Energetyki Ursus są powiązane technologicznie z dostawą ciepła, czy energii elektrycznej mieszkańcom Ursusa. Niestety na przeprowadzenie tej wizji nie wyraziła zgody Energetyka Ursus. Fakt ten jednoznacznie potwierdza brak urządzeń technicznych w budynku biurowym, a tym samym brak związku pomiędzy budynkiem biurowym, a elektrociepłownią – w przeciwnym wypadku Energetyka Ursus pozwoliłaby przecież na dokonanie wizji.

Dostęp Energetyki Ursus do urządzeń technicznych potwierdzają również informacje przedstawione przez samych kontrahentów Energetyki Ursus Sp. z o.o. W informacji pisemnej przedstawiciel firmy Imes (właściciel 7 hektarowej działki, na którym posadowiona jest dawna kuźnia ZPC Ursus) stwierdza: „W dniu 8 marca 2012 roku o godz. 14-ej zgłosiłam się do budynku biurowego Energetyki Ursus przy ul. Gierdziejewskiego i zostałam wpuszczona na teren Energetyki Ursus w celu w celu wejścia do biurowca. Niestety żadnego pracownika księgowości Energetyki Ursus nie było na terenie nieruchomości. Z rozmowy telefonicznej z główną księgową p. Małgorzatą Napiórkowską dowiedziałam się, że zgodnie z poleceniem przełożonych Energetyki Ursus żaden pracownik Energetyki Ursus nie może wejść do biurowca.”

Energetyka Ursus dysponuje zabezpieczeniem sądowym wydanym w dniu 9 września 2010 roku w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Postanowienie to zostało wydane przez sąd z myślą o dopuszczeniu uprawnionych pracowników Energetyki Ursus do urządzeń zapewniających dostawę mediów dla części mieszkańców Ursusa do czasu wydania przez tenże sąd wyroku dotyczącego między innymi wysokości opłat przez Energetykę Ursusa na rzecz Celtic Property Developments S.A. za korzystanie przez Energetykę Ursus z terenów należących do Celtic Property Developments S.A., a z których to Energetyka Ursus bezprawnie korzysta. Jednak postanowienie o zabezpieczeniu nie odnosi się do budynku biurowego, który w żadnym razie nie jest ani urządzeniem przesyłowym, ani też nie zawiera w sobie części składowych o charakterze przesyłowym. Zabezpieczenie enumeratywnie wymienia urządzenia. Należy zauważyć, iż wśród 36 pozycji nie widnieje dyskutowany budynek biurowy, ani żadna stacja przesyłowa, która znajdowałaby się przy tym budynku.

Ww. postanowienie o zabezpieczeniu nie stanowi tytułu prawnego do nieruchomości, a jedynie sankcjonuje wykonywanie przez Energetykę Ursus niektórych czynności o charakterze czasowego dostępu względem nieruchomości. Nie można zatem z tego uprawnienia wywodzić prawa do permanentnego zajmowania nieruchomości.

W związku z toczącymi się sprawami sądowymi o zwrot naszych terenów okupowanych bezprawnie przez Energetykę Ursus, sąd ustanowił biegłego, który miał dokonać w obecności obu stron wizji lokalnej mającej na celu jednoznaczne określenie rodzaju urządzeń znajdujących się na nieruchomościach, o których wydanie wnosi ich właściciel, czyli Celtic Property Developments S.A. Niestety, Energetyka Ursus odmówiła biegłemu dokonania wizji z udziałem obu stron, mimo, że sąd ustanowił w swoim postanowieniu taki właśnie skład. Działanie to jest kolejnym dowodem świadczącym o złej woli Energetyki Ursus i zamiarze przedłużania procedury sądowej celem jak najdłuższego bezprawnego użytkowania nieruchomości należących do Celtic Property Developments S.A. Notatka biegłego potwierdzająca odmowę ze strony Energetyki Ursus dokonania wizji z udział obu stron (a tym samym świadome przedłużanie procedury sądowej) znajduje się w załączeniu.

Należy przypomnieć, że Energetyka Ursus nie jest „spółką strategiczną”, lecz monopolistą w dostawie praktycznie wszystkich mediów dla części mieszkańców Ursusa, tj. wody, prądu, ciepła, gazu, itd. Stanowi to ewenement nie tylko w skali Warszawy, lecz również całego kraju. Wykorzystując swoją monopolistyczną pozycję, Energetyka Ursus żąda od użytkowników za swoje usługi cen średnio 40% wyższych w porównaniu z cenami innych dostawców na terenie Warszawy. W powszechnie dostępnym badaniu opinii mieszkańców Ursusa przeprowadzonym w ubiegłym roku przez TNS OBOP ponad 70% mieszkańców Ursus domaga się zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

Nieruchomość na której znajduje się budynek biurowy oraz oczyszczalnia ścieków były od ponad dwóch lat bezumownie zajmowane (okupowane) przez Energetykę Ursus. Energetyka Ursus nie posiada żadnego tytułu do ww. nieruchomości. Pomimo wielomiesięcznych negocjacji Energetyka Ursus nie była gotowa podpisać umowy najmu na warunkach rynkowych. Czynsz jaki proponowała Energetyka Ursus za zajmowaną nieruchomość nie pokrywał nawet opłat jakie firma Celtic ponosi z tytułu podatków i innych danin. W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość została wynajęta innemu najemcy od początku bieżącego miesiąca, na warunkach rynkowych (zbliżonych do tych proponowanych w negocjacjach Energetyce Ursus). W umowie nowy najemca został poinformowany o sytuacji związanej z wcześniejszym najemcą, tj. Energetyką Ursus.

Energetyka Ursus w sumie zajmuje bezumownie ok. 9 hektarów terenów w Ursusie należących do Celtic Property Developments S.A. Tereny te obejmują oprócz ww. nieruchomości również, między innymi, stacje elektroenergetyczne i studnie głębinowe. Obecne zaległości Energetyki Ursus względem Celtic Property Developments S.A. za bezumowne korzystanie z nieruchomości przekraczają 11 mln złotych.

Tereny, które są bezumownie zajmowane przez Energetykę Ursus, stanowią w wielu przypadkach zagrożenie dla mieszkańców Ursusa. Jest to np. teren z osadnikami, który decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ich właściciel (czyli Celtic Property Developments S.A.) musi obecnie doprowadzać do stanu zgodnego z przepisami, pomimo tego, że od szeregu lat teren osadników był zajmowany wyłącznie przez Energetykę Ursus, która czerpała z tytułu jego użytkowania korzyści materialne. Na podstawie ww. decyzji wydanych przez PINB, Celtic Property Developments S.A. został zobowiązany do zamknięcia osadników, gdyż Energetyka Ursus nie jest uznawana przez PINB przez stronę postępowania – co również potwierdza fakt, iż Energetyka Ursus nie posiada żadnych tytułów do zajmowania terenów, których użytkownikiem wieczystym jest Celtic Property Developments S.A. Mimo stanowiska PINB w sprawie złego stanu technicznego osadników, Energetyka Ursus kuriozalnie domaga się od Celtic Property Developments S.A. pokrycia strat z tytułu braku dostępu do ww. osadników w kwocie 200 tys. złotych dziennie! W załączeniu jedna z miesięcznych not księgowych Energetyki Ursus.

Reasumując, opisane w niniejszym dokumencie działania Energetyki Ursus na terenie byłych ZPC Ursus można określić jako niezgodne z prawem. Firma ta wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję na przedmiotowym terenie, wprowadza w błąd opinię publiczną oraz posuwa się do szantażu względem mieszkańców Ursusa w celu dalszego czerpania korzyści z bezprawnie zajmowanych nieruchomości.

2012 03 05, Oświadczenie Celtic Property Developments S.A. w sprawie bezumownego zajmowania nieruchomości w Ursusie przez Energetykę Ursus

Niniejszym informujemy, że nieruchomość na której znajduje się budynek biurowy oraz oczyszczalnia ścieków były od ponad dwóch lat bezumownie zajmowane (okupowane) przez Energetykę Ursus. Oznacza to, że Energetyka Ursus nie posiada żadnego tytułu do ww. nieruchomości.

Pomimo wielomiesięcznych negocjacji Energetyka Ursus nie była gotowa podpisać umowy najmu na warunkach rynkowych. Czynsz jaki proponowała Energetyka Ursus za zajmowaną nieruchomość nie pokrywał nawet opłat jakie firma Celtic ponosi z tytułu podatków i innych danin.

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość została wynajęta innemu najemcy od początku bieżącego miesiąca, na warunkach rynkowych (zbliżonych do tych proponowanych w negocjacjach Energetyce Ursus). W umowie nowy najemca został poinformowany o sytuacji związanej z wcześniejszym najemcą – Energetyką Ursus.

Celtic Property Developments S.A. nie blokuje dostępu uprawnionym pracownikom Energetyki Ursus do urządzeń technicznych zapewniających przesył mediów dla dzielnicy Ursus.

Energetyka Ursus zajmuje bezumownie w sumie około 9 hektarów terenów w Ursusie należących do Celtic Property Developments S.A. Obecne zaległości Energetyki Ursus względem Celtic Property Developments S.A. przekraczają 11 mln złotych. Firma ta czuje się bezkarna i nie chce podpisać żadnej umowy – w negocjacjach wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję dostawcy praktycznie wszystkich mediów w Ursusie (woda, prąd, ciepło, gaz, odbiór ścieków – ceny średnio o 40% wyższe od innych dostawców na terenie Warszawy), grożąc przerwą w dostaw mediów dla mieszkańców Ursusa. Tereny, które są bezumownie zajmowane, stanowią w wielu przypadkach zagrożenie dla mieszkańców Ursusa – jest to np. teren z osadnikami, który decyzją PINB (w załączeniu) właściciel (czyli Celtic Property Developments S.A.) musi obecnie doprowadzać do stanu zgodnego z przepisami, mimo faktu, że od szeregu lat był zajmowany wyłącznie przez Energetykę Ursus. „W zamian” Energetyka Ursus domaga się pokrycia strat z tytułu braku dostępu do ww. osadników w kwocie 200 tys. złotych dziennie.

2012 02 21, Ursus: Orzeczenie WSA nie wstrzymuje prac nad uchwaleniem planu zagospodarowania dla terenów po byłych ZPC Ursus

dniu 20 lutego br. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyły się dwie rozprawy dotyczące zaskarżenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla m.st. Warszawy w części dotyczącej dzielnicy Ursus. Skarżącym była spółka Asmet S.A. oraz K. Kraszewski działający pod firmą „El-Box”. W obu sprawach WSA orzekł, że podjęcie uchwały przez Radę m.st. Warszawy nastąpiło z naruszeniem prawa.

Podstawą dla żądania przez skarżących stwierdzenia, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa jest art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Uprawnia on osoby, których interes prawny został naruszony uchwałą rady miasta, do wystąpienia do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, np. o stwierdzenie nieważności takiej uchwały.

Jednak art. 94 ustawy o samorządzie gospodarczym wyłącza możliwość orzeczenia nieważności uchwały po upływie roku od jej wydania, chyba że jest to akt prawa miejscowego lub nie przedłożono uchwały wojewodzie. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, toteż po upływie roku od podjęcia stosownej uchwały, nie może ono być unieważnione.

Do skutków stwierdzenia przez sąd naruszenia prawa stosuje się przepisy kpa. W myśl art. 158 2 kpa w sytuacji, gdy nie jest możliwym stwierdzenie nieważności, organ orzekający stwierdza, iż akt został wydany z naruszeniem prawa.

Studium zatem jest obowiązujące i plan może być uchwalany na jego podstawie.

Wyroki nie są prawomocne i mogą od niego zostać złożone przez strony (skarżącego oraz Radę m.st. Warszawy) skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia przez sąd wyroku wraz z uzasadnieniem.

2012 02 16, Budynek biurowy IRIS – Nowa Inwestycja Celtic

Spółka Celtic Property Developments S.A. – polska firma deweloperska realizująca projekty biurowe i mieszkaniowe – buduje budynek biurowy IRIS, trzeci etap projektu Cybernetyki Office Park. Obecnie w skład tego kompleksu wchodzą biurowce Helion i Luminar, które zostały sprzedane niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu DEKA Immobilien. IRIS to wysokiej klasy budynek biurowy, o łącznej powierzchni około 14 300 mkw, zlokalizowany w nowym centrum biznesowym na Mokotowie. Budowa biurowca zakończy się w grudniu 2012 roku.

IRIS zlokalizowany jest przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie. Usytuowanie biurowca zapewnia dogodne połączenie komunikacyjne zarówno z Centrum miasta, jak i z Portem Lotniczym Okęcie. W wyniku przebudowy w miejscu skrzyżowania ulic Cybernetyki i Postępu powstało rondo, zaś pierwsza z wymienionych ulic łączy kompleks biznesowy bezpośrednio z lotniskiem. Na zalety lokalizacji centrum biurowego wpływa także sąsiedztwo Galerii Mokotów, jednego z największych warszawskich centrów handlowych.

Charakterystyka powierzchni biurowych

IRIS to pięciokondygnacyjny budynek, zaprojektowany przez firmę JPM Design and Build. Biurowiec łączy w sobie nowoczesność, komfort oraz swobodę aranżacji wnętrz. Łączna powierzchnia najmu jednego piętra wynosi ponad 2 900 mkw.

„Funkcjonalny układ pięter, przeszkolone, doświetlone wnętrza pozwalają dostosować oferowaną powierzchnię do indywidualnych potrzeb najemców, a także wpływają na komfort przebywania w częściach wspólnych budynku” – powiedział Piotr Turchoński, Szef Działu Realizacji Inwestycji Budowlanych Grupy Celtic.

„Poza standardowymi już rozwiązaniami (podniesione podłogi, podwieszane sufity, klimatyzacja), budynek wyposażony jest między innymi w nowoczesny system Building Management (BMS), który pozwala na ekonomiczne zarządzanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami, w tym instalacją klimatyzacji i wentylacji, a także bezpieczeństwa pożarowego (która obejmuje czujki dymowe, hydranty i instalacje tryskaczowe). Rozwiązania te zintegrowane są z systemem Security Management (SMS), który zarządza kontrolą dostępu oraz monitoringiem (CCTV). Zgodnie z wymogami dla biurowców tej klasy – integralnym elementem inwestycji jest także podziemny oraz naziemny parking, a także całodobowa ochrona. Ponadto w sąsiedztwie obiektu znajdują się restauracje, klinika, siłownia, salon ksmetyczny oraz punkt obsługi firmy kurierskiej – dodaje Piotr Turchoński.

Rozwój portfolio nieruchomości biurowych należy do strategicznych celów Grupy Celtic. Oprócz kompleksowej realizacji projektów – od etapu zakupu gruntu, aż po realizację i sprzedaż inwestycji – firma zajmuje się również zmianą przeznaczenia oraz przebudową już istniejących budynków. Na terenie Warszawy firma zrealizowała m.in. projekt Wola Plaza, polegający na przebudowie dawnego Państwowego Domu Towarowego Wola. W najbliższych latach Grupa Celtic planuje oddać do użytku ok. 60 tys. m2 użytkowej powierzchni biurowo-handlowej oraz magazynowej.

2012 01 12, Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz usunięcia zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców Dzielnicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: zamknąć neutralizator (zespół osadników ściekowych) w Ursusie. Celtic Property Developments wykonuje tę decyzję, kontynuując działania na rzecz usunięcia zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców Dzielnicy.
W związku z informacjami publikowanymi w ostatnich dniach przez Energetykę Ursus Sp. z o.o., a dotyczącymi neutralizatora informujemy co następuje.

W dniu 5 grudnia 2011 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) dla m.st. Warszawy wydał postanowienie Nr IIOT/328/2011, którym zakazał użytkowania obiektów neutralizatora oznaczonego numerem 234 na terenie działki numer ew. 113 z obrębu 2-09-09 przy ul. Silnikowej w Warszawie (teren dawnych ZPC Ursus). PINB swojej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na „zagrożenie zdrowia ludzi i mienia”.

Zakaz ma obowiązywać do czasu usunięcia stwierdzonych decyzją PINB z dnia 2 listopada 2011 roku Nr IIOT/270/2011 nieprawidłowości. PINB nakazał wykonanie następujących czynności: uzupełnić ubytki na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach ścian zbiorników; uzupełnić ubytki pokrycia dachowego zbiorników wraz z wymienić obróbki blacharskie; uzupełnić i wymienić przekrycia zbiorników; zamontować klamry włazowe zbiorników; zamontować odbojnice na krawędziach zbiorników; wykonać balustrady okalających otwarte części zbiorników.

Realizując postanowienia wyżej wymienionych decyzji PINB, zarząd Celtic Property Developments S.A. zobowiązał spółki wchodzące w skład naszej Grupy do zabezpieczenia terenu osadników i prowadzenia pełnej kontroli dostępu wszystkich osób do przedmiotowych budowli. Zgodnie z wymogami prawa teren prac został oznakowany, wygrodzony i pozostaje pod stałym monitoringiem profesjonalnych służb ochrony.

Zleciliśmy stały nadzór nad realizowanymi pracami specjalistycznym firmom specjalizującym się w ochronie środowiska oraz budowli inżynierskich. Pobrane zostały próbki ścieków zrzuconych przez Energetykę Ursus. Ich skład fizykochemiczny zostanie zbadany w niezależnych certyfikowanych laboratoriach. Ekspertyza zbiorników będzie prowadzona pod nadzorem uprawnionych osób i będzie odpowiednio udokumentowana.

Tym samym kończy się pewien etap sporu, jaki z Celtic Property Developments S.A. prowadzi Energetyka Ursus Sp z o.o., która bezprawnie użytkuje zespół osadników ściekowych oraz inne nieruchomości należące do Celtic. PINB jest bowiem kolejnym urzędem (inny to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), który stwierdził, że Energetyka Ursus Sp. z o.o. nie posiada tytułu prawnego do przedmiotowych budowli. W związku z czym tzw. pozwolenie zintegrowane na oczyszczanie ścieków powinno być Energetyce Ursus cofnięte.

Należy podkreślić, że w przeszłości wprowadzenie przez Grupę Celtic procedur określających dostęp do jej nieruchomości na terenie dawnych ZPC Ursus i niezwłoczne poinformowanie o tychże procedurach Energetyki Ursus Sp. z o.o. spotkało się z wielokrotnymi próbami siłowego naruszania przez Energetykę.

Od kilku tygodni nie otrzymaliśmy żadnego wniosku ze strony Energetyki Ursus o udzielenie dostępu do przedmiotowych osadników, który uwzględniałby rygory bezpieczeństwa nałożone przez odpowiednie służby. Dla nas ma to szczególne znaczenie, bo jako użytkownik wieczysty działki jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenia, które na skutek złego stanu technicznego obiektów budowlanych mogłyby zaistnieć na terenie naszej nieruchomości.

Pozaprawny styl działania Energetyki Ursus sp. z o.o. charakteryzuje również wystawienie dwóch not księgowych wzywających nas do zapłaty na rzecz Energetyki odpowiednio kwot: 3,6 mln zł oraz 6,0 mln zł za rzekome uniemożliwienie korzystania z osadników (18 dni w październiku 2011 roku i 30 dni w listopadzie 2011 roku). Tym samym dzienna strata za brak dostępu do neutralizatora miałaby wynosić 200 tys. zł, co w przeliczeniu na cały rok daje kwotę ok. 73 mln zł.

Ogromna suma korzyści, która ma pochodzić z bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości, bez łożenia na jej utrzymanie i bez, jak pokazują dane za 2009 r., kosztów związanych z utylizacją wytworzonych odpadów. Owe korzyści w kwocie 73 mln zł rocznie –według posiadanych przez nas informacji – nie są wskazywane w rozliczeniu rocznym publikowanym przez Energetykę Ursus, co samo w sobie może stanowić naruszenie przepisów podatkowych.

Neutralizatory (osadniki ścieków przemysłowych) to wielce zyskowne przedsięwzięcie, które nie ma nic wspólnego z misją społeczną, na którą Energetyka Ursus powoływała się m. in. w materiale informacyjnym Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, który został wyemitowany w dniu 20 października 2011 roku. Wspominamy w kontekście użytkowania przez Energetykę należących do Grupy Celtic innych obiektów i nieruchomości na terenie Ursusa. Nie z naszej winy wiele z nich wciąż znajduje się poza naszą kontrolą i wpływem na przestrzeganie przepisów prawa.

W tym kontekście zastanawia swego rodzaju pobłażliwość Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ) w stosunku do zaniechań Energetyki Ursus.

W 2009 roku MWIOŚ nie zauważyła, iż Energetyka Ursus nie wytworzyła żadnego odpadu, pomimo że przyjęła prawie 16 tys. ton ciekłych odpadów przemysłowych.

W 2010 roku MWIOŚ nie zauważyła związku pomiędzy zanieczyszczeniem Kanału Konotopa, a działalnością oczyszczalni Energetyki Ursus (MWIOŚ stwierdziła, że zanieczyszczenie powstało z hal zakładowych, które od co najmniej 5 lat nie prowadzą żadnej działalności).

W 2011 roku MWIOŚ nie zauważyła fatalnego stanu technicznego osadników, co dostrzegł Urząd Dzielnicy Ursus, zaś PINB nakazał zamknięcie osadników z uwagi na ich katastrofalny stan techniczny.

W 2011 roku MWIOŚ stwierdziła brak w ewidencji z 2010 r. i w sprawozdaniu przekazanym Marszałkowi Województwa odpadów Fe i Mn po filtracji z komory sedymentacyjnej hydroforni (kod 19 09 99). Pomimo surowych kar, które są obligatoryjnie wymierzane w takich wypadkach przez MWIOŚ, nie podjęto żadnych działań wobec Energetyki Ursus.

W 2011 roku nie przeanalizowano braku w ewidencji i w sprawozdaniu za 2010 r. odpadów powstających w każdej firmie prowadzącej działalność, jak zużyte opakowania, zużyte urządzenia elektryczne/ elektroniczne.

Postawić należy również pytanie o to, co dzieje się ze ściekami technologicznym z samej elektrociepłowni przy nie działającym neutralizatorze po decyzji PINB o zakazie jego użytkowania?

I na koniec: Jak MWIOŚ ustosunkuje się do potwierdzonego przez MPWiK faktu, że stopień zanieczyszczenia i jakość ścieków deszczowych pogarszają się dramatycznie właśnie na odcinku przechodzącym przez teren byłych ZPC Ursus, gdzie „zarządzającym” m.in. sieciami kanalizacyjnymi jest Energetyka Ursus?
W załączeniu:
1. Decyzja PINB Nr IIOT/328/2011dla m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2011 roku.
2. Postanowienie PINB Nr IIOT/270/2011 dla m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2011 roku.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl