Property PL

27/2011 Uruchomienie kredytu na realizację projektu IRIS w Warszawie

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od spółki zależnej Belise Investments sp. z o.o. o uruchomieniu przez Bank Zachodni WBK S.A. kredytu inwestycyjnego oraz kredytu VAT, na podstawie Umowy Kredytowej z 12 sierpnia 2011 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 20/2011 w dniu 12 sierpnia 2011 r.

Powyższe oznacza, że Belise Investments sp. z o.o. spełniła warunki niezbędne do uruchomienia kredytów i w dniu dzisiejszym została zaksięgowana wypłata pierwszej transzy. Kredyt inwestycyjny i kredyt VAT zostały udzielone w związku z realizacją projektu budynku biurowego IRIS, zlokalizowanego przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 20 grudnia 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 20 grudnia 2011 r.

26/2011 Zmiana nazwy spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Liliane Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000246186), postanowienia z dnia 22 listopada 2011 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego została dokonana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracja zmiany nazwy Liliane Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 8 grudnia 2011 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 grudnia 2011 r.

25/2011 Zmiana nazwy spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000238964), postanowienia z 8 listopada 2011 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego została dokonana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracja zmiany nazwy Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na KMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 24 listopada 2011 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 24 listopada 2011 r.

24/2011 Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że zostanie wypłacona zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w łącznej kwocie wynoszącej 3.406.825,20 PLN czyli 0,10 PLN brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki uprawnionych jest łącznie 34.068.252 akcji na okaziciela serii B. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Celtic Property Developments S.A. 15 grudnia 2011 roku. Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 23 grudnia 2011 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 15 ust. 4 Statutu spółki Celtic Property Developments S.A., tj.:

– roczne sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 23.563 tys. PLN.

– półroczne sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w kwocie 11.579 tys. PLN. Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. w dniu 22 listopada 2011 r. wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 23 listopada 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 23 listopada 2011 r.

23/2011 Rejestracja w KRS zmiany adresu Celtic Property Developments S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2011 r. z 28 września 2011 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 4 listopada 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia, na mocy którego została dokonana rejestracja zmiany adresu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym:tj. wpisano: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 listopada 2011 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 17 listopada 2011 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl