Ursa Smart-city cb7 img ursapark img

Raporty Bieżące PL

24/2019 Zmiany w Zarządzie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że 23 września 2019 r. otrzymał od Pani Elżbiety Wiczkowskiej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień odbycia się najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej CPD S.A., w porządku obrad którego będzie podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu CPD S.A. Jednocześnie Pani Wiczkowska pozostaje w składzie Zarządu i będzie pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

Ponad to, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, iż 23 września 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Colin’a Kingsnorth, dotychczasowego członka zarządu CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

  1. Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu, 23 września 2019 r.
  2. Iwona Makarewicz Członek Zarządu, 23 września 2019 r.

23/2019/KOR Korekta Raportu Bieżącego ne 23/2019

Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 23/2019 z 18 września 2019 r., nastąpiła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nieprawidłowych danych sprzedawanej nieruchomości, tj.:

zamiast „działka nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2”,

powinno być: „działka nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2”.

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 września 2019 r.

23/2019 Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r., zarząd spółki CPD SA („Emitent”) informuje, że 18 września 2019 spółka zależna Emitenta tj. IMES Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Gierdziejewskiego („Umowa”) na rzecz firmy Ronson Development – City 3 sp. z o.o. sp. k. („Nabywca”). Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnych oraz warunkowych umów nabycia, o których Emitent informował w przywołanych wyżej raportach bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zapisy Umowy zawarte przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18 września 2019 r.

22/2019 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 30 lipca 2019 roku Spółka otrzymała od: Laxey Group Limited, Laxey Partners Limited, The Value Catalyst Fund Limited, podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 29 lipca 2019 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Laxey Group_formularz

Laxey Partners_formularz C.Kingsnorth_A.Pegge_M.Haxby

VCF_Formularz

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 sierpnia 2019 r.

21/2019 Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje iż 30 lipca 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek The Value Catalyst Fund, Laxey Partners Limited oraz Laxey Group Limited.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notification of LGL_July 2019

Notification of LPL_July 2019

Notification of VCF_July 2019

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 sierpnia 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl