Raporty Bieżące PL

7/2024 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd CPD S.A. [“Spółka”] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szarej 10. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Raport Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 został opublikowany 26 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 15 planowanego porządku, zostanie przekazany w odrębnym raportem bieżącym po jego otrzymaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Pełna treść zawiadomienia wraz z załącznikami do niniejszego raportu:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu31maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 31 maja 2024 r.

6/2024 ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA WTRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) od spółki Securities Trust sp. z o.o. oraz od spółki LSW Bieńkowski, Laskowski. Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. komandytowa.

Z przyczyn technicznych po stronie podmiotów wyżej wymienionych, powyższe zawiadomienia wpłynęły do Spółki w dniu dzisiejszym, o czym Spółka został poinformowana drogą mailowa.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
20240528 Zawiadomienie Securities Trust sp. z o.o.
2024 05 28 Zawiadomienie LSW Bieńkowski, Laskowski. Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. komandytowa

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu28maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 28 maj 2024 r.

5/2024REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI W RADZIE NADZORCZEJ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Tobiasza Wybraniec. ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

Pan Pana Tobiasza Wybraniec nie podał przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16 maja 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maja 2024 r.

4/2024 ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA WTRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółki Euvic S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
20240513 Zawiadomienie Euvic SA

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maj 2024 r.

3/2024 REJESTRACJA OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UMORZENIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości informację o rejestracji w dniu 6 maja 2024 r. zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którymi doszło m.in. do rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 896.618,50 złotych do kwoty 448.309,30 złotych, tj. o kwotę 448.309,20 złotych w drodze umorzenia za zgodą akcjonariuszy Spółki (umorzenie dobrowolne) 4.483.092 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 448.309,20 złotych (“Akcje”) reprezentujących 4.483.092 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany § 4 ust.1 Statutu Spółki. Po rejestracji obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem 448.309,30 złotych i dzieli się na 4.483.093 akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, uprawniających do wykonywania 4.483.093 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z przeprowadzonym umorzeniem akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. O podjęciu ww. uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2023.

Umorzenie dotyczyło całości Akcji uprzednio nabytych przez Spółkę

  • w odniesieniu do 1.672.591 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 5 lipca 2022 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
  • w odniesieniu do 1.535.558 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 7 marca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
  • w odniesieniu do 1.274.943 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 24 lipca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,

na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
Spółka poniżej podaje treść postanowienia Statutu Spółki zmienionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r.

§ 4 ust. 1

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 448.309,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć trzydzieści groszy) i jest podzielony na 4.483.093 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 08maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 08maj 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl