Raporty Bieżące PL

14/2023 Zawiadomienie od akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 30 marca 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od MEDUVO Holding Limited i pana Colina Kingsnortha.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2023 03 30 Zawiadomienie Colin Kingsnorth

2023 03 30 Zawiadomienie MEDUVO

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 30 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 30 marca 2023.

13/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 28 i 29 marca 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od POP Investments Limited, Furseka Trading and Investments Limited i CPD S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2023 03 28 Zawiadomienie 69 POP Investments

2023 03 29 Zawiadomienie 69 Furseka Trading

2023 03 29 Zawiadomienie 69 CPD

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 marca 2023.

12/2023 Informacja o transakcjach w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 29 marca 2023 roku Spółka, jako podmiot blisko związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., złożyła powiadomienie o transakcjach na akcjach zawartych 24 marca 2023 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

2023 03 29 Zawiadomienie CPD SA MAR

 

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR  – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 marca 2023 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 marca 2023 r.

11/2023 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 27 marca 2023 roku Spółka otrzymała od pani Iwony Makarewicz oraz pani Elżbiety Wiczkowskiej, członków zarządu w CPD S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach, o której mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, zawartych 24 marca 2023 r..

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

2023 03 27 Zgłoszenie MAR Makarewicz

2023 03 27 Zgłoszenie MAR Wiczkowska

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 marca 2023 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 27 marca 2023 r.

10/2023 Zawarcie i rozliczenie transakcji skupu akcji własnych CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 7 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 22 marca 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 9-21 marca 2023 r. skupu akcji własnych („Skup”).

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 1.535.558 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje Własne”).

Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 29,90 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 90/100) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 45.913.184,20 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 20/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 153.555,80 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 80/100 groszy).

Nabyte przez CPD S.A. Akcje Własne stanowią 17,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 21,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przed Skupem Spółka posiadała już 1.672.591 akcji własnych). Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, za wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Akcje Własne zostały nabyte w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.

W ramach Skupu złożonych zostało 155 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 6.800.469 (sześć milionów osiemset tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Skupu, Spółka dokonała redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia ważona stopa redukcji złożonych ofert liczona z indywidualnych stóp redukcji wyniosła 77,66%.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło w dniu 24 marca 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24 marca 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl