2010 Raporty Bieżące PL

4/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Główny Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r. uchwały nr 1397/2010 w sprawie:

1) wprowadzenia z dniem 23 grudnia 2010 r. (czwartek) do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLCELPD00013;

2) notować ww. akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwa skróconą „CELTIC” i oznaczeniem „CPD”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 22.12.2010 r.

3/2010 Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) oświadcza, że zamiarem Spółki jest przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W związku z powyższym CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. nie zamierza przekazywać jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna: § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.

2/2010 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz ich warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1387/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Uchwałą Nr 843/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 17 grudnia 2010 r. Zarząd KDPW przyznał Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT, zarejestrował 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczył je kodem PLCELPD00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.

1/2010 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Spółka rozpocznie przekazywanie informacji z wykorzystaniem ESPI zgodnie z zasadami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 21.12.2010 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl