2012 Raporty Bieżące PL

39/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 10 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał

1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 grudnia 2012 r.

Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,

(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:

– w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
– w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
– w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf).

1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.

1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.

2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu

2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 25 grudnia 2012 r. (dalej “Dzień Rejestracji Uczestnictwa”).

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 27 grudnia 2012 r.

2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 7 stycznia 2013 r. do 9 stycznia 2013 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.

2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.

Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.

W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy

(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.celtic.pl w zakładce “Walne Zgromadzenia”, co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.

(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@celtic.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika – instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.

(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.

(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.

(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje

3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl w zakładce “Walne Zgromadzenia ” oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Od dnia 3 stycznia 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl .

3.3. Inne informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Pełnomocnictwo na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
6. Opinia Zarządu CPD S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B.
7. Opinia Zarządu CPD S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 14 grudnia 2012 r.
2. Rhys Jones, Członek Zarządu, 14 grudnia 2012 r.

Załączniki
Zalacznik_1_Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S_A.pdf
Zalacznik_2_Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S_A.pdf
Zalacznik_3_Pelnomocnictwo_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_4_Instrukcja_do_pelnomocnictwa_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_5_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_7_Celtic_opinia_prawo_poboru_akcji.pdf
Zalacznik_6_Celtic_opinia_prawo_poboru_warrantow_serii_B.pdf

38/2012 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENT S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 23 listopada 2012 r. zaszedł skutek prawidłowego subskrybowania i objęcia akcji serii D, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”). O powzięciu przez Zarząd powyższej Uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 16 października 2012 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii D nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie m.in. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dnia 30 sierpnia 2013 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 PLN w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 15 października 2012 r. Uchwały, o której mowa powyżej. Akcje serii D obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki informuje, że:

1) subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 18 października 2012 r. i zakończyła w dniu 23 listopada 2012 r.;

2) ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

3) subskrypcją prywatną objętych było 76.022 akcje serii D Spółki;

4) przy emisji akcji serii D redukcja nie miała miejsca;

5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 76.022 akcje serii D;

6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 76.022 akcje serii D (akcje obejmowane były w trybie subskrypcji prywatnej, w którym nie przeprowadza się przydziału akcji);

7) akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy);

8) w ramach subskrypcji zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją złożyło 5 osób fizycznych;

9) w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii D zostały objęte przez 5 osób (akcje serii D nie wymagały przydziału);

10) akcje serii D Spółki nie były przedmiotem umowy o submisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6) i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7), wyniosła 7.602,20 PLN

12) łączne koszty emisji akcji serii D Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur według stanu na dzień 28 listopada 2012 roku, wyniosły 18.252,14 PLN (brutto), w tym: (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 17.176,44 PLN; (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 PLN; (c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 PLN; (d) promocja oferty 0,00 PLN; (e) pozostałe koszty 1.075,70 PLN. Rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii D nastąpi zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości, czyli poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 28 listopada 2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii D przypadający na jedną akcję serii D objętą subskrypcją wyniósł 0,24 PLN.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 29 listopada 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 listopada 2012 r.

37/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 listopada 2012 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.406.825,20 PLN do kwoty 3.423.146,60 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 163.214 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 PLN i dzieli się na 34.231.466 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.231.466 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 22 listopada 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 listopada 2012 r.

36/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym (15 października 2012 r.) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (dalej „Uchwała”).

Na podstawie Uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. o kwotę 7.602,20 zł (siedem tysięcy sześćset dwa złote dwadzieścia groszy) w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii D”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie opisanej powyżej Uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie §4a Statutu Spółki.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii D dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej, skierowanej do wybranych doradców Zarządu.

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna jednej Akcji serii D będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia oferty objęcia Akcji serii D.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.231.466 (trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C.”

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.307.488 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Ponadto, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Spółka podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 października 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 16 października 2012 r.

35/2012 Informacja Zarządu dotycząca umorzenia postępowania ws. propozycji nieodpłatnego przekazania gruntów Miastu Stołecznemu Warszawa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął informację o umorzeniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w dniu 11 września 2012 r. postępowania w sprawie złożenia w dniu 28 czerwca 2011 r. podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Radnym i członkom Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przez przedstawicieli Spółki propozycji polegającej na nieodpłatnym przekazaniu Miastu terenów pod drogi i inne obiekty użyteczności publicznej, wydzierżawieniu za symboliczną kwotę Domu Kultury „Arsus” i zrealizowaniu obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Z uwagi na fakt, iż powyższe postępowanie prowadzone było wobec osób fizycznych, Spółka nie była jego stroną.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 25 września 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 września 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl