2012 Raporty Bieżące PL

34/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rozpoczęciu procesu likwidacji i rozwiązania spółki CAM Estates Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, będącej spółką zależną od Emitenta. Ogłoszenie o likwidacji zostało opublikowane w London Gazette, Issue 823670 w dniu 10 lipca 2012 r. Spółka zostanie rozwiązana z dniem 10 października 2012 r.

Decyzja o likwidacji spółki zależnej CAM Estates Ltd została podjęta w związku z zakończeniem prowadzonego przez nią projektu i jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 24 sierpnia 2012 r.

33/2012 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., które odbyło się 10 sierpnia 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10 sierpnia 2012 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 17 sierpnia 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 sierpnia 2012 r.

Załączniki
Lista akcjonariuszy 5 procent na NWZ

32/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 10 sierpnia 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 10 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 10 sierpnia 2012 r.

Załączniki
Załącznik Treść uchwał podjetych przez NWZ CPD S.A.

31/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w dniu 7 sierpnia 2012 r. w Sądzie Rejestrowym w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) został złożony wniosek o zarejestrowanie likwidacji Celtic Property Developments Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, wpisanej do rejestru spółek pod numerem 01-09-906284. Uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji spółki Celtic Property Developments Kft podjęło w dniu 1 sierpnia 2012 r. Zgromadzenie Wspólników Celtic Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, spółki zależnej od Emitenta, posiadającej 100% udziałów w Celtic Property Developments Kft.
Na likwidatora Celtic Property Developments Kft została powołana Pani Amanda Spring.

Likwidacja spółki zależnej Celtic Property Developments Kft jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 8 sierpnia 2012 r.

30/2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w którym Pan Andrew Morrison Shepherd – Prezes Zarządu Spółki – poinformował o powstaniu praw z akcji w związku z zapisaniem na jego rachunku papierów wartościowych 54.919 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście) akcji Spółki równoznacznym (art. 451 § 2 k.s.h.) z wydaniem akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

Akcje serii C w liczbie 54.919 zostały objęte przez Pana Andrew Morrison’a Shepherda po cenie nominalnej 10 groszy każda, w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym (inna czynność prawna – powstanie praw z akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych).

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 7 sierpnia 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 7 sierpnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl