2012 Raporty Bieżące PL

4/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2011.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz 1539 z późniejszymi zmianami)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 5 kwietnia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 5 kwietnia 2012 r.

Załączniki
Wykaz informacji przekazanych w roku 2011

3/2012 Aneks do umowy kredytowej z HSBC

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r. podpisanego Piątego Aneksu (dalej „Aneks”) do umowy kredytowej z dnia 21 grudnia 2006 roku (dalej „Umowa”), której stronami są: Bank HSBC (HSBC Bank Plc i HSBC Bank Polska S.A.), spółki zależne Emitenta: Blaise Investments sp. z o.o., Devin Investments sp. o.o., Lakia Investments sp. z o.o., Mandy Investments sp. z o.o., Robin Investments sp. z o.o. (dalej „Spółki Zależne”, „Kredytobiorcy”) jako kredytobiorcy oraz Celtic Property Developments S.A., Blaise Investments sp. z o.o., Devin Investments sp. o.o., Lakia Investments sp. z o.o., Mandy Investments sp. z o.o., Robin Investments sp. z o.o jako poręczyciele. Powyższy Aneks został podpisany w związku z zapadalnością istniejącego kredytu, przypadającą na dzień 27 marca 2012 r. w celu refinansowania istniejącego kredytu w kwocie 12.500.000 EUR.

Na mocy wyżej wymienionego Aneksu wprowadzono następujące zmiany:

1) Termin całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami strony ustaliły na dzień 27 marca 2014 r.
2) Spółki Zależne zobowiązane są solidarnie do zapłaty obowiązkowych rat w wysokości 104.000 EUR, płatnych 27 czerwca 2012 r., 27 września 2012 r., 23 grudnia 2012 r., 27 marca 2013 r., 27 czerwca 2013 r., 27 września 2013 r. i 23 grudnia 2013 r. Jednorazowa spłata końcowa w kwocie 11.772.000 EUR nastąpi w dniu 27 marca 2014 r.
3) Odsetki naliczane będą w okresach kwartalnych.
4) Stopa procentowa została ustalona w wysokości zmiennej stawki EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR, powiększonej o marżę Banku.
5) Wprowadzono zapis, iż w przypadku, gdy którykolwiek z Kredytobiorców zdecydowałby się sprzedać całość lub część nieruchomości stronie innej niż inny Kredytobiorca, wówczas taki Kredytobiorca powinien przeznaczyć środki uzyskane z takiej sprzedaży na wcześniejszą spłatę kredytu (razem z odsetkami i pozostałymi opłatami) w części lub całości w dniu, w którym dana nieruchomość jest sprzedawana. Pełna spłata kredytu będzie wymagana jeśli w następstwie takiej sprzedaży warunki określone w klauzuli Warunki Finansowe nie zostałyby spełnione.

Pozostałe zapisy, w tym dotyczące zabezpieczeń kredytu, wynikające z Umowy oraz podpisanych wcześniej aneksów pozostają bez zmian.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy, wynosząca 51.658.750 PLN (wg średniego kursu EUR opublikowanego przez NBP w dniu 3 kwietnia 2012 r. wynoszącego 4,1327 PLN/EUR), co stanowi 10% kapitałów własnych Celtic Property Developments S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 kwietnia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 3 kwietnia 2012 r.

2/2012 Wybór biegłego rewidenta

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza 14 marca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru CSWP Audyt. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3632, jako biegłego rewidenta uprawnionego do:

– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2012 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2012 roku.

Umowa z CSWP Audyt. z o.o., zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22.03.2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 22.03.2012 r.

1/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012:

1. Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2011 – 20 marca 2012 r. (wtorek)

– skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – 20 marca 2012 r. (wtorek)

2. Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 31 sierpnia 2012 r. (piątek)

3. Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r., zawierający kwartalną informację finansową – 15 maja 2012 r. (wtorek)

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r., zawierający kwartalną informację finansową – 14 listopada 2012 r. (środa)

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2011 w dniu 20 marca 2012, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. – zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 30 stycznia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 30 stycznia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl