2013 Raporty Bieżące PL

48/2013 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., które odbyło się 24 października 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 października 2013 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24.10.2013 r.
2. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 24.10.2013 r.

Załączniki
Lista_akcjonariuszy_5procent_na_NWZ_24.10.2013.pdf

47/2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 24 października 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 października 2013 roku.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24.10.2013 r.
2. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 24.10.2013 r.

Załączniki
20131024_Uchwaly_NWZ_CPD_S.A..pdf

46/2013 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Andrew Pegge do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 października 2013 roku.

Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The Chartered Institute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA – Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research – Stany Zjednoczone).

Doświadczenie zawodowe Pana Andrew Pegge przedstawia się następująco:

10.01.2013 – 24.09.2013 – Członek Zarządu Celtic Property Developments S.A.
2000 – obecnie: Dyrektor/Zarządca Funduszu w Laxey Partners Limited (Wyspa Man) oraz członek zarządu i dyrektor w podmiotach grupy Laxey Partners oraz zarządzanych funduszach: obszar działalności – opracowywanie systemów analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych; innowacyjne wdrożenie systematycznej analizy funduszy zamkniętych, analizy płynności ich aktywów oraz kosztów realizacji,
1998 – 1999: Komisja Nadzoru Finansowego na Wyspie Man, Wyspa Man – konsultant nadzorujący fundusze inwestycyjne,
1995 – 1998: Regent Fund Management Ltd, Londyn/Wyspa Man (Wielka Brytania) – starszy zarządzający inwestycjami, w szczególności odpowiedzialny za prowadzenie portfolio globalnych rynków wschodzących,
1990 – 1994: Buchanan Partners, Londyn (Wielka Brytania) – współzarządzający inwestycjami, w tym odpowiedzialny za prowadzenie transakcji na rynkach wschodzących,
1987 – 1990: Laurentian Fund Management, Londyn (Wielka Brytania)- zarządzający ds. systemów inwestycyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrew Pegge nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24.10.2013 r.
2. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 24.10.2013 r.

45/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, dnia 27 września 2013 r.
I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 24 października 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał

1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 października 2013 r.

Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
– w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
– w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
– w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf).

1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.

1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu

2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 8 października 2013 r. (dalej “Dzień Rejestracji Uczestnictwa”).

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 9 października 2013 r.

2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 21 października 2013 r. do 23 października 2013 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.

2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.

Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.

W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.celtic.pl w zakładce “Walne Zgromadzenia”, co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@celtic.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika – instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje

3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl w zakładce “Walne Zgromadzenia ” oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Od dnia 18 października 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl .

3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.

Załączniki
20130927_Zalacznik_1_Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
20130927_Zalacznik_2_Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
20130927_Zalacznik_3_Pelnomocnictwo_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
20130927_Zalacznik_4_Instrukcja_do_pelnomocnictwa_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
20130927_Zalacznik_5_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZ_CPD_S.A..pdf

44/2013 Powołanie Członków Zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 25 września 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 2/IX/2013 powołująca Panią Iwonę Makarewicz, Pana Piotra Turchońskiego oraz Pana Colina Kingsnorth do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki bieżącej kadencji.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Wiczkowskiej.

Piotr Turchoński

Pan Piotr Turchoński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia na wydziale budownictwa na kierunku inżynieria lądowa; ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania w Szkole Główniej Handlowej oraz studia podyplomowe na kierunku inwestowania również w Szkole Głównej Handlowej; dodatkowo ukończył studia biznesowe, licencjackie w Cavendish College (Londyn); posiada tytuł RICS uzyskany w Królewskim Instytucie Rzeczoznawców Majątkowych (Wielka Brytania) oraz CCIM uzyskany w Amerykańskim Instytucie Nieruchomości (Stany Zjednoczone).

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Turchońskiego przedstawia się następująco:
2007 – obecnie: Dyrektor ds. Planowania i Zarządzania projektami w Celtic Property Developments S.A.; odpowiedzialny za wszystkie projekty od wczesnego planowania poprzez projektowanie i realizację do oddania gotowych powierzchni komercyjnych najemcom czy nowym właścicielem; między innymi odpowiedzialny za realizację budynków biurowych Helion, Luminar, Mokotów Plaza, Iris oraz osiedla budynków mieszkalnych w Wilanowie; odpowiedzialny za budżet inwestycji oraz jakość i terminowość ich realizacji,
2003 – 2007: Dyrektor ds. Zarządzania Projektami; odpowiedzialny między innymi za realizację budynku biurowego Rondo 1 wielokrotnie nagradzanego i uznanego za najbardziej zaawansowany technicznie budynek biurowy w Europie środkowo-wschodniej,
1997 – 2002: Gleeds Polska; Zastępca Dyrektora, odpowiedzialny jako zarządzający projektem w imieniu inwestora za realizację między innymi takich projektów jak kampus budynków biurowych Wiśniowy Business Park, modernizacja Hotelu Kasprowy, czy koncepcję dużego centrum logistycznego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Turchoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Turchoński został powołany na Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 25 września 2013r.

Iwona Makarewicz

Pani Iwona Makarewicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa, Polska); ukończyła studia podyplomowe na kierunku Property Appraisal and Management w Sheffield Hallam University (Wielka Brytania) oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej (Polska); jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (The Royal Insitute of Chartered Surveyours) oraz posiada tytuł licencjonowanego pośrednika nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe Pani Iwony Makarewicz przedstawia się następująco:
2005 – obecnie: Dyrektor/Zarządca Portfela Nieruchomości w grupie Celtic Property Developments S.A.: obszar działalności: zakup i sprzedaż nieruchomości komercyjnych oraz gruntów do portfela grupy, komercjalizacja nieruchomości będących własnością grupy;
2012 – obecnie: Członek Komisji Doradczej dla Fondo Spazio Industriale AC (Włochy);
październik 2007 – marzec 2012: reprezentant pracowników w Komisji Nadzorczej dla Celtic Property Developments S.A.;
luty 2005 – październik 2005: konsultant ds. nieruchomości w firmie Savills Sp. z o.o., Dział Powierzchni Biurowych oraz Dział Inwestycji;
2003 – 2005: konsultant ds. nieruchomości w firmie iOG Central Europe Sp. z o.o.
2000 – 2003: negocjator ds. nieruchomości, Dział Najmu Powierzchni Biurowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Iwona Makarewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Iwona Makarewicz została powołana na Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 25 września 2013r.

Colin Kingsnorth

Pan Colin Kingsnorth posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (BSc), ukończył studia na University of East London UEL (Wielka Brytania). Pan Colin Kingsnorth jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Doradców Inwestycyjnych (UK Society of Investment Professionals).

Przebieg pracy zawodowej:
– 1986 -1988 w Robert Fleming Asset Management w Londynie (Wielka Brytania),
– 1988 – 1991 w Olliff & Partners w Londynie (Wielka Brytania) jako dyrektor inwestycyjny,
– 1991 – 1995 w Buchanan Partners w Londynie (Wielka Brytania) jako zarządzający Buchanan Emerging Markets Fund,
– 1995-1997 w Regent Kingpin w Londynie (Wielka Brytania) jako dyrektor zarządzający,
– od 1998 roku w Laxey Partners Ltd w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
– od 2000 roku w Laxey Partners (UK) Ltd w Londynie (Wielka Brytania) jako członek rady dyrektorów,
– 2001 – 2008 w Laxey Partners (GP) Ltd w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
– od 2005 roku w The Value Catalyst Fund na Wyspach Kajmańskich jako członek rady dyrektorów,
– od 2010 roku w DouglasBay Capital Plc w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
– od 2010 roku w Spółce jako członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Colin Kingsnorth nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Colin Kingsnorth został powołany na Członka Zarządu ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem że jednocześnie lub wcześniej wygaśnie jego mandat jako Członka Rady Nadzorczej.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu Spółki na dzień 25 września 2013 r. przedstawia się następująco:
1) Pani Elżbieta Wiczkowska – Prezes Zarządu;
2) Pani Iwona Makarewicz – Członek Zarządu;
3) Pan Piotr Turchoński – Członek Zarządu

Pan Colin Kingsnorth rozpocznie pełnienie mandatu Członka Zarządu z chwilą rozpoczęcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl