2013 Raporty Bieżące PL

4/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 8 stycznia 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. o kwotę 7.602,20 zł (siedem tysięcy sześćset dwa złote dwadzieścia groszy) w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii D”).

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 PLN i dzieli się na 34.307.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.307.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 stycznia 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 17 stycznia 2013 r.

3/2013 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., które odbyło się 10 stycznia 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10 stycznia 2013 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 17 stycznia 2013 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 stycznia 2013 r.

Załączniki
Lista akcjonariuszy 5 procent na NWZ

2/2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 10 stycznia 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 10 stycznia 2013 roku.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 11 stycznia 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 11 stycznia 2013 r.

Załączniki
Załącznik Treść uchwał NWZ CPD S.A.

1/2013 Powołanie Członka Zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 10 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrew’a Pegge do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji od 10 stycznia 2013 roku.

Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The Chartered Institute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA – Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research – Stany Zjednoczone).

Doświadczenie zawodowe Pana Andrew Pegge przedstawia się następująco:

2000 – obecnie: Dyrektor/Zarządca Funduszu w Laxey Partners Limited (Wyspa Man) oraz członek zarządu i dyrektor w podmiotach grupy Laxey Partners oraz zarządzanych funduszach: obszar działalności – opracowywanie systemów analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych; innowacyjne wdrożenie systematycznej analizy funduszy zamkniętych, analizy płynności ich aktywów oraz kosztów realizacji,
1998 – 1999: Komisja Nadzoru Finansowego na Wyspie Man, Wyspa Man – konsultant nadzorujący fundusze inwestycyjne,
1995 – 1998: Regent Fund Management Ltd, Londyn/Wyspa Man (Wielka Brytania) – starszy zarządzający inwestycjami, w szczególności odpowiedzialny za prowadzenie portfolio globalnych rynków wschodzących,
1990 – 1994: Buchanan Partners, Londyn (Wielka Brytania) – współzarządzający inwestycjami, w tym odpowiedzialny za prowadzenie transakcji na rynkach wschodzących,
1987 – 1990: Laurentian Fund Management, Londyn (Wielka Brytania)- zarządzający ds. systemów inwestycyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrew Pegge nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 11.01.2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 11.01.2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl