2015 Raporty Bieżące PL

29/2015 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 21 grudnia 2015 roku zostało ustanowione przez spółkę zależną od Spółki, Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A., w związku z Umową kredytu z 17 grudnia 2015 roku, przeznaczonego na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Smart City Faza I, przy zbiegu ul. Hennela i Dyrekcyjnej w Warszawie, w dzielnicy Ursus, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015.

Hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. z Umowy Kredytowej do kwoty 101.469.432 zł. i zostanie wpisana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy T. Hennela w Warszawie, w dzielnicy Ursus, obejmującej obecnie działki gruntu oznaczone numerami 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 oraz 95/5, o obszarze 3.6811 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00283122/2. Hipoteka docelowo będzie obciążać działkę nr 95/4.

Ustanawiająca zabezpieczenie hipoteczne spółka Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką pośrednio zależną od Spółki.

Wartość przedmiotu zabezpieczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której została ustanowiona (Bank Zachodni WBK S.A.), i osobami nim zarządzającymi.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 grudnia 2015 r.

28/2015 Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przez spółkę zależną Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powzioł informacje, że została podpisana umowa kredytu (dalej „Umowa”) pomiędzy Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na podstawie, której Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ma zostać udzielony kredyt budowlany w maksymalnej wysokości 65.146.288 złotych, przeznaczony na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Smart City Faza I, przy zbiegu ul. Hennela i ul. Dyrekcyjnej w Warszawie, w dzielnicy Ursus („Umowa Kredytu Deweloperskiego”).

Ursa Smart City, stanowi pierwszy etap projektu Smart City, który zostanie realizowany u zbiegu ulic Hennela i Dyrekcyjnej i zaoferuje łącznie cztery budynki, w których planowanych jest 356 mieszkań o powierzchniach od 32 do 102 m2. Zasadniczą część oferty stanowią lokale dwu- i trzypokojowe, które od wielu lat niezmiennie cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Na parterach budynków przewidziane są powierzchnie handlowo-usługowe o metrażach od 19 do 103 m2, a w kondygnacji podziemnej parking dla 359 samochodów. Inwestycja powstaje przy wspólnym udziale CPD S.A. i Unidevelopment S.A.

Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy z tytułu udzielonych kredytów mają być hipoteka i zastawy rejestrowe na prawach korporacyjnych wspólników i udziałach w kapitale zakładowym komplementariusza Kredytobiorcy (Smart City sp. z o.o.), które zostaną ustanowione w najbliższym czasie.

Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu innych typowych warunków udostępnienia.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 17 września 2019 roku. Kwoty należne spłacane będą w PLN, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, z uwagi na wartość udzielonego kredytu oraz wartość przedmiotów zabezpieczeń przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której ustanowiona ma zostać hipoteka oraz przyszłym zastawnikiem (Bank Zachodni WBK S.A.) i osobami nim zarządzającymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.

27/2015 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 24 listopada 2015 r.

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 listopada 2015 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista akcjonariuszy 5% na NWZ CPD S.A

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 30 listopada 2015 r.

26/2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Gabrielę Gryger do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 listopada 2015 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pani Gabrieli Gryger przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

CV Gabriela Gryger

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 25 listopada 2015 r.

 

25/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 24 listopada 2015 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 24 listopada 2015 roku.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20151124_uchwały NWZ CPD SA

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 25 listopada 2015 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl