2015 Raporty Bieżące PL

14/2015 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 17 czerwca 2015 r.

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2015 06 17 Lista akcjonariuszy 5% na ZWZ CPD S.A.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18 czerwca 2015 r.

13/2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 17 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Michaela Haxby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 17 czerwca 2015 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Michael Haxbey przedstawione są załączniku do niniejszego raportu.

CV Michael Haxby

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18.06.2015 r.

12/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 17 czerwca 2015 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 17 czerwca 2015 roku.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20150617_Treść uchwał ZWZ CPD S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18.06.2015 r.

11/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Pani Marzena Bielecka, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia CPD S.A., w którego porządku obrad będzie zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Rezygnacja nastąpiła z powodów zawodowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 17 czerwca 2015 r.

10/2015 Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z tym, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wygasną mandaty członków Zarządu drugiej wspólnej kadencji, ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki na cztery osoby i powołała w skład Zarządu trzeciej wspólnej kadencji:

1)    Panią Elżbietę Wiczkowską,

2)    Panią Iwonę Makarewicz,

3)    Pana Colina Kingsnorth,

4)    Pana Johna Purcell.

Ponad to, Rada Nadzorcza powierzyła Pani Elżbiecie Wiczkowskiej funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2014 rok.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej członków Zarządu są przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

CV Zarząd

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 17 czerwca 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl