2017 Raporty Bieżące PL

42/2017 Rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji URSA PARK

Zarząd CPD S.A. informuje, że 14 listopada 2017 roku, w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa zawartej pomiędzy Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (poprzednia nazwa 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) jako zamawiającym a UNIBEP S.A., zamawiający podjął decyzję o realizacji II etapu Inwestycji poprzez zawiadomienie o tym UNIBEP S.A. na piśmie. O zawarciu powyższej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym 25/2017.

Rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na I kwartał 2018 r. zaś zakończenie na III kwartał 2019 r.

Wynagrodzenie za realizację II etapu określono na ok. 33,4 mln zł netto.

 

Podstawa prawna:

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu , 14 Listopada 2017

41/2017 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 2 listopada 2017 roku Spółka otrzymała od:

Laxey Investors_notyfikacja MAR art. 19

Laxey Partners_notyfikacja MAR art. 19

LP Value_ notyfikacja MAR art. 19

LPALP_notyfikacja MAR art. 19

LUV_notyfikacja MAR art. 19

VCF_notyfikacja MAR art. 19

CPD notyfikacja MAR art. 19

podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach dot. nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych 26 października 2017 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 2 listopada 2017 r.

40/2017 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2017 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 2 października 2017 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej „Zaproszenie”), które zostało skorygowane 3 października 2017 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2017/KOR), Spółka nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie 1.401.792 akcji Spółki. Łączna liczba akcji CPD S.A. w ramach złożonych Ofert Sprzedaży Akcji, wyniosła 13.839.096. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1.401.792 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji została zrealizowana w części – redukcja ofert została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.

Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.

Cena nabycia jednej akcji wyniosła 12,27 zł (średnia jednostkowa cena nabycia).

Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w licznie 1.401.792 akcje) stanowią 3,56 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 1.401.792 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.

Poza wskazanymi wyżej, Spółka nie posiada innych akcji własnych.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 października 2017 r.

39/2017 Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 2 października 2017 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, który następnie został skorygowany 3 października 2017 r., na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1 401 792 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje”), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 2 do 20 października 2017 r. zostały złożone 43 Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 13 839 096 akcji Spółki.

W dniu 23 października 2017 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1 401 792 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części – redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.

Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 26 października 2017 r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 24 października 2017 r.

38/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 października 2017 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.286.320,30 PLN do kwoty 3.935.402,30 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze zamiany 110 obligacji serii A na 6.490.820 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.935.402,30 PLN i dzieli się na 39.354.023 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 39.354.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 października 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl